ขอต้อนรับสู่บล็อกของครูวัลลภ มากมี ช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
เนื้อหาทั้งหมดและภาพประกอบในเนื้อหาของเว็บบล็อกนี้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาไม่อนุญาตให้นำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่แสวงหาผลประโยชน์ ยกเว้นการลิงก์เข้าสู่เว็บบล็อกนี้

วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

พจนานุกรมศัพท์ยานยนต์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๔๒

เมนูสำหรับสมาร์ทโฟน
เปิดบทความของเว็บบล็อกช่างยนต์

  
อ้างอิงจากพจนานุกรมศัพท์ยานยนต์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๔๒
                เนื่องจากผู้เขียนพบเห็นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ของบริษัทรถยนต์ระบุคำว่า "อัตราส่วนการอัด" (Compression Ratio หรือ CR) ผิดพลาดไปจากคำที่ถูกต้องคือบริษัทฯ ได้ใช้คำว่า "อัตราส่วนกำลังอัด" ซึ่งทำให้นักเรียน นักศึกษาช่างยนต์ และคนทั่วไปใช้คำที่ผิดนั้นตามไปด้วย ดังนั้นผู้เขียนจึงได้มอบหมายให้นักศึกษาของผู้เขียนคือนายจิรกิตติ์  ธรรมมา เป็นผู้พิมพ์โดยคัดลอกคำศัพท์ทางช่างยนต์มาจากหนังสือ "พจนานุกรมศัพท์ยานยนต์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๔๒" เพื่อเผยแพร่ภาษาที่ถูกต้องอันจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป จึงใคร่ขอขอบพระคุณราชบัณฑิตยสถาน ไว้ ณ ที่นี้

A
ABDC (After Bottom Dead Center)   เอบีดีซี (หลังศูนย์ตายล่าง)
Abrasion Resistance  ความต้านทานการขัดถู
Abrasive  สารขัดถู
Abrasive Coating  การฉาบสารขัดถู
ABS (Antilock Brake System)  เอบีเอส (ระบบเบรกกันล้อล็อก)
Absolute Pressure  ความดันสัมบูรณ์
Absolute Zero  ศูนย์สัมบูรณ์
AC (Alternation Current)  เอซี (กระแสสลับ)
Acceleration  ความเร่ง
Accelerator; Accelerator Pedal  คันเร่ง
Accelerator Cable  สายคันเร่ง
Accelerator Pedal; Accelerator  คันเร่ง
Accelerator Pump  เครื่องสูบเร่ง
Accumulator  ๑.หม้อสะสมไฟฟ้า  ๒.ถังสะสม
Acid Core Solder  ลวดบัดกรีไส้กรด
Ackermann Steering  ระบบบังคับเลี้ยวแบบอัคเคอร์มันน์
Acrylic Resin  เรซินอะคริลิก
Active Ride  ระบบรองรับอัตโนมัติ
Additive  สารเติมแต่ง
Adiabatic Engine  เครื่องยนต์แอเดียแบติก
Advanced Ignition; Advanced Spark  การจุดระเบิดก่อน,ไฟแก่
Advance Mechanism; Ignition Advance Mechanism; Spark Advance Mechanism  กลไกเร่งไฟ
Advancing-Line Speedometer  มาตรอัตราเร็วแบบแถบเลื่อน
Advertised Power  กำลังตามโฆษณา
Aerobic Gasket Material; Room-Temperature-Vulcanising Sealant; RTV Sealant  วัสดุปะเก็นแอโรบิก
Aerobumper  กันชนเพรียวลม
Aerodynamic Drag Coefficient  สัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศพลศาสตร์
Aerodynamics  อากาศพลศาสตร์
Aerofoil; Airfoil  แพนอากาศ
A/F Ratio; Air-Fuel Ratio  อัตราส่วนเอ/เอฟ, อัตราส่วนอากาศต่อเชื้อเพลิง
Afterboil  การเดือดค้าง
After Bottom Dead Center (ABDC)  หลังศูนย์ตายล่าง (เอบีดีซี)
Afterburner  อุปกรณ์เผาไหม้เสริม
Afterburning  การเผาไหม้เสริม
Afterfire  การจุดระเบิดในท่อไอเสีย
Afterrunning; Dieseling; Running-On; Run-On  เครื่องเดินค้าง
After Top Dead Center (ATDC)  หลังศูนย์ตายบน (เอทีดีซี)
Aiming Screw  สกรูปรับไฟหน้า
Air-Aspirator System  ระบบป้อนอากาศ
Air Bag  ถุงลม
Air Bleed  ๑. ช่องอากาศเดินเบา  ๒. ช่องไล่อากาศ
Air-Bleed Nipple; Air-Bleed Screw  สกรูไล่อากาศ
Air-Bleed Valve  ลิ้นไล่อากาศ
Air Brake  เบรกลม
Air Cleaner; Air Filter  หม้อกรองอากาศ
Air Compressor  เครื่องอัดอากาศ
Air-Cooled Engine  เครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยอากาศ
Air Dam  แอร์แดม
Air Dry  ปล่อยแห้ง
Air Filter; Air Cleaner  หม้อกรองอากาศ
Airflow Meter  มาตรอากาศไหล
Airfoil; Aerofoil  แพนอากาศ
Air-Fuel Mixture; Fuel Mixture; Mixture  ไอดี, สารผสมอากาศกับเชื้อเพลิง
Air-Fuel Ratio; A/F Ratio  อัตราส่วนอากาศต่อเชื้อเพลิง
Air Gap  ช่องอากาศ
Air Horn  ๑.แตรลม  ๒.ท่ออากาศเข้าคาร์บูเรเตอร์
Air-Injection System; Thermactor  ระบบฉีดอากาศ
Air Lock  อากาศอุด
Air Nozzle  หัวฉีดลม
Air Pollution  มลพิษทางอากาศ
Air Pressure  ความดันอากาศ
Air Pump  เครื่องสูบลม
Air Resistance  ๑.ความต้านลม  ๒.แรงต้านลม
Air Spring  สปริงลม
Air-Starting Valve  ลิ้นติดเครื่องด้วยลม
Air Vent; Vent  รูลม, รูหายใจ
Aligning Torque; Self-Aligning Torque  ทอร์กคืนศูนย์
Alignment  การปรับแนว
Alternating Current (AC)  กระแสสลับ (เอซี)
Alternator  เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสลับ
Altimeter  มาตรความสูง
Ammeter  มาตรกระแสไฟฟ้า, แอมมิเตอร์
Amperage  จำนวนแอมแปร์
Ampere  แอมแปร์
Ampere-Hour Capacity  ความจุแอมแปร์-ชั่วโมง
Anaerobic Sealant  สารกันรั่วไม่ใช้อากาศ
Anchor Pin; Brake Anchor  สลักเบรก
Annulus  วงแหวนเฟืองใน
Antibackfire Valve; Backfire-Suppressor Valve; Gulp Valve  ลิ้นกันการจุดระเบิดย้อนกลับ
Antiburst Lock  ล็อกพิเศษกันประตูเปิด
Anticollision Radar  เรดาร์เตือนการชน
Antidieseling Solenoid  โซเลนอยด์กันเครื่องเดินค้าง
Anti-Dive Suspension Geometry  ระบบกันหน้ารถทิ่ม
Antifreeze  สารกันเยือกแข็ง
Antifroth Baffle  แผ่นกันเกิดฟอง
Anti-Icing System  ระบบกันน้ำแข็งจับ
Antiknock Compound  สารกันน็อก
Antiknock Index  ดรรชนีกันน็อก
Antiknock Rating  ค่าประเมินกันน็อก
Antilock Brake System (ABS)  ระบบเบรกกันล้อล็อก (เอบีเอส)
Antipercolator  ช่องลดความดัน
Antirattle Spring  สปริงลดการสั่น
Antiroll Bar; Stabilizer; Stabilizer Bar; Sway Bar  ท่อนกันโคลง
Antiseize Compound  สารกันการยึดติด
Antisiphon System  ระบบกันกาลักน้ำ
Antismog Device  อุปกรณ์ลดหมอกควัน
Anti-Squat Suspension Geometry  ระบบกันท้ายรถต่ำ
Aquaplaning  การไถลบนพื้นเปียก
Armature  อาร์มาเจอร์
Aspect Ratio  อัตรส่วนลักษณะยาง
Aspirator; Vacuum Pump  ปั๊มสุญญากาศ
ATDC (After Top Dead Center)  เอทีดีซี (หลังศูนย์ตายบน)
Atomization  การทำให้เป็นละออง
Atomizer  ตัวทำละออง
Attitude Angle  มุมเบนออก
Autobody  ตัวถังรถ
Autoignition  การจุดระเบิดเอง
Automatic Advance  การปรับไฟแก่อัตโนมัติ
Automatic Advance And Retard Coupling; Automatic Advance And Retard Unit  ชุดปรับไฟอัตโนมัติ
Automatic Choke  โช้กอัตโนมัติ
Automatic Cut-Out  สะพานไฟอัตโนมัติ
Automatic Level Control  ชุดควบคุมระดับอัตโนมัติ
Automatic Steering Effect  การคืนล้อสู่แนวตรงอัตโนมัติ
Automatic Transmission  ชุดส่งกำลังอัตโนมัติ, เกียร์อัตโนมัติ
Auto Mechanic; Automotive Mechanic  ช่างยนต์
Automotive Mechanics  วิชายานยนต์
Autronic Eye  อุปกรณ์ปรับไฟหน้าอัตโนมัติ
Auxiliary Spring  แหนบเสริม
Axle  เพลา
Axle Breather  ช่องหายใจเพลา, ลิ้นระบายความดันเพลา
Axle Casing  เสื้อเพลา
Axle Ratio  อัตราทดเพลา
Axle Stand  ชาตั้งรับเพลา
Axle Tramp  เพลาเต้น

B
Backfire  กาจุดระเบิดย้อนกลับ
Backfire-Suppressor Valve; Antibackfire Valve; Gulp Valve  ลิ้นกันการจุดระเบิดย้อนกลับ
Backlash  ระยะคลอน
Back Pressure  ความดันต้านกลับ
Backup Light; Reversing Light  ไฟถอยหลัง
Baffle; Baffle Plate  แผ่นปะทะ
Balanced Carburetor  คาร์บูเรเตอร์ได้ดุล
Balanced Valve  ลิ้นได้ดุล
Balanced Weight Assortment  ชุดวัสดุถ่วงล้อ
Balancing-Coil Gauge  เกจขดลวดดุล
Balk Ring; Baulk Ring  แหวนช่วยการเข้าเกียร์
Ball  ๑.ลูกปืน  ๒.เม็ดกลม
Ball Bearing  ตลับลูกปืนเม็ดกลม
Ball Check Valve  ลิ้นกันกลับเม็ดกลม
Ball Joint  (ข้อต่อ) ลูกหมาก
Ball-Joint Angle  มุมลูกหมาก
Ball-Joint Suspension  ระบบรองรับแบบลูกหมาก
Ball Seat  บ่าลิ้นเม็ดกลม
Ball Stud  ๑.สลักเกลียวสองปลายหัวมน  ๒.ลูกหมาก
Ball Valve  ลิ้นเม็ดกลม
Banking  การเอียงตัว
Barrel  ๑.กระบอกสูบ ๒.ท่อ
Base Circle  วงกลมฐาน
Battery  แบตเตอรี่
Battery Charger  เครื่องประจุแบตเตอรี่
Battery Charging  การประจุแบตเตอรี่, การอัดแบตเตอรี่
Battery Element; Element  ชุดแผ่นธาตุ
Battery Separator; Separator  แผ่นกั้นในแบตเตอรี่
Baulk Ring; Balk Ring  แหวนช่วยการเข้าเกียร์
BDC (Bottom Dead Center)  บีดีซี (ศูนย์ตายล่าง)
Bead  ขอบในยางนอก
Beam Axle; Rigid Axle  เพลาคาน
Bearing  ๑.ตลับลูกปืน ๒.รองลื่น
Bearing Cap  ฝารองลื่น
Bearing Clearance  ระยะห่างรองลื่น
Bearing Crush  ระยะอัดรองลื่น
Bearing Groove  ร่องรองลื่น
Bearing Shell  เปลือกรองลื่น
Bearing Spin  รองลื่นสปิน
Bearing Spread  ระยะถ่างรองลื่น
Bedding-In  การขัดแต่งเข้าที่
Before Top Dead Center (BTDC)  ก่อนศูนย์ตายบน (บีทีดีซี)
Bellows  ส่วนพับยืด
Belt  ๑.สายพาน ๒.เข็มขัดรัดหน้ายาง
Belted-Bias Tire; Belted-Bias Tyre; Bias-Belted Tire; Bias-Belted Tyre  ยางเสริมเข็มขัดรัด
Bevel Gear  เฟืองดอกจอก
Bhp (Brake Horsepower)  บีเอชพี (แรงม้าเพลา)
Bias-Belted Tire; Belted-Bias Tire; Belted-Bias Tyre; Bias-Belted Tyre  ยางเสริมเข็มขัดรัด
Bias-Ply Tire; Bias-Ply Tyre; Cross-Ply Tire; Cross-Ply Tyre  ยางธรรมดา
Big-End; Rod Big End  ปลายใหญ่ก้านสูบ
Biomass Fuel  เชื้อเพลิงมวลชีวภาพ
Bleed  ไล่ลม
Bleeder Valve  ลิ้นไล่ลม
Blow-Back; Pop-Back; Popping Back; Spit-Back  การเผาไหม้ย้อนหลัง
Blow-By  แก๊สรั่ว
Bmep (Brake Mean Effective Pressure)  บีเอ็มอีพี (ความดันประสิทธิผลเฉลี่ยสำหรับแรงม้าเพลา)
Bolt  สลักเกลียว
Bonnet; Hood  ฝากระโปรงห้องเครื่อง
Boost Pressure; Manifold Pressure  ความดันเสริมในท่อร่วมไอดี
Boot; Trunk  ห้องเก็บของ
Bore; Cylinder Bore  ขนาดกระบอกสูบ
Bore Out  คว้านกระบอกสูบ
Boring; Rebore; Reboring  การคว้านกระบอกสูบ
Bottom Dead Center (BDC)  ศูนย์ตายล่าง (บีดีซี)
Bounce; Flutter  เต้น
Boxer Engine; Flat Engine; Horizontally Opposed Engine; Pancake Engine  เครื่องยนต์สูบนอนยันกัน
Box Wrench; Ring Spanner  ประแจแหวน
Bp (Brake Power)  บีพี (กำลังเพลา)
Brake  เบรก, ห้ามล้อ
Brake Anchor; Anchor Pin  สลักเบรก
Brake Back Plate  แผ่นหลังเบรก
Brake Band  แถบเบรก
Brake Bleeding  การไล่ลมเบรก
Brake Cam  ลูกเบี้ยวเบรก
Brake Cylinder; Brake Wheel Cylinder; Slave Cylinder; Wheel Cylinder  ชุดกระบอกเบรก
Brake Disc  จานเบรก
Brake Dive  หน้ารถทิ่ม
Brake Drag  เบรกเสียดสี
Brake Drum  ดุมเบรก
Brake-Drum Glaze  ผิวดุมเบรกเรียบลื่น
Brake Fade  เบรกลื่น
Brake Fluid  น้ำมันเบรก
Brake Flushing  การล้างระบบน้ำมันเบรก
Brake Horsepower (bhp)  แรงม้าเพลา (บีเอชพี)
Brake Light; Stop Light  ไฟเบรก
Brake Lining; Linging  ผ้าเบรก
Brake Mean Effective Pressure (bmep)  ความดันประสิทธิผลเฉลี่ยสำหรับแรงม้าเพลา (บีเอ็มอีพี)
Brake Pad; Friction Pad; Pad  แผ่นเบรก
Brake Power (Bp)  กำลังเพลา (บีพี)
Brake Shoe; Shoe  เกือกเบรก, ฝักเบรก
Brake System  ระบบเบรก
Brake Wheel Cylinder; Brake Cylinder; Slave Cylinder; Wheel Cylinder  ชุดกระบอกเบรก
Braking Distance  ระยะเบรก
Braking Force  แรงเบรก
Breaker Arm  ก้านทองขาว
Breaker Cam; Distributor Cam  ลูกเบี้ยวจานจ่าย
Breakerless Ignition  การจุดระเบิดแบบไร้ทองขาว
Breaker Point Ignition System; Contact-Point Ignition System  ระบบจุดระเบิดแบบทองขาว
Breaker Points; Contact Points; Points  หน้าทองขาว
Break-In  การทำให้สึกเข้าที่
Breather  ช่องหายใจ, ช่องระบาย
BTDC (Before Top Dead Center)  บีทีดีซี (ก่อนศูนย์ตายบน)
Bucket Seat  เบาะนั่งกระชับ
Bumper  กันชน
Bump-Steer  ท้ายรถปัดส่าย
Bump Stop  ตัวกันกระแทก
Bush  ปลอก, บุช
Butterfly Valve; Throttle; Throttle Plate; Throttle Valve  ลิ้นปีกผีเสื้อ
Bypass Filter  หม้อกรองเบี่ยงบางส่วน
Bypass Valve  ลิ้นเบี่ยง

C
Cable  สายเคเบิล
Cable Brake  เบรกสาย
Cadence Braking; Pump-Braking  การย้ำเบรกกันปัด
Calorific Value  ค่าความร้อน
Cam  ลูกเบี้ยว
Cam Angle  มุมหน้าทองขาวปิด
Camber Angle  มุมแคมเบอร์
Cam Follower  ตัวตามลูกเบี้ยว
Cam-Ground Piston  ลูกสูบวงรี
Cam Lobe  แง่ลูกเบี้ยว
Camshaft  เหลาลูกเบี้ยว
Canister  กล่องดักไอน้ำมัน
Capacitor  ตัวเก็บประจุ
Capacitor-Discharge Ignition (CDI)  การจุดระเบิดด้วยตัวเก็บประจุ (ซีดีไอ)
Carbon Brush  แปรงถ่าน
Carbon Canister; Charcoal Canister  กล่องดักไอน้ำมันแบบใช้ถ่าน
Carbonize  การเกิดคาร์บอน
Carbon Monoxide  คาร์บอนมอนอกไซด์
Carburetion  การผสมน้ำมันกับอากาศ
Carburetor; Carburettor  คาร์บูเรเตอร์
Carcass; Tire Carcass; Tire Casing; Tyre Carcass; Tyre Casing  โครงยาง
Car Stand; Jack Stand; Safety Stand  ขาตั้งรับรถ
Caster Angle; Castor Angle  คาสเตอร์
Catalytic Converter  เครื่องฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกิริยา, แคทาลิติกคอนเวอร์เตอร์
CDI (Capacitor-Discharge Ignition)  ซีดีไอ (การจุดระเบิดด้วยตัวเก็บประจุ)
Center Electrode  แกนหัวเทียน
Centrifugal Advance  เร่งไฟหนีศูนย์กลาง
Ceramic  เซรามิก
Ceramic Filter  ตัวกรองแบบเซรามิก
Cetane Number  เลขซีเทน
Chain Tensioner  ตัวปรับความตึงโซ่
Chamfer  การลบมุม
Charcoal Canister; Carbon Canister  กล่องดักไอน้ำมันแบบใช้ถ่าน
Charge  ประจุ
Charging Rate  อัตราการประจุ
Chassis  แชสซี
Chassis Dynamometer  แชสซีไดนาโมมิเตอร์
Check Valve; Non-Return Valve  ลิ้นกันกลับ
Childproof Lock  ล็อกกันเด็ก
Choke; Strangler  โช้ก
Choke Flap; Strangler Flap  ลิ้นโช้ก
Choke Tube  ท่อโช้ก
Chrome-Plated Ring  แหวนชุบโครเมียม
CI Engine; Compression-Ignition Engine  เครื่องยนต์ซีไอ, เครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยการอัด
Circlip  แหวนล็อกสลัก
Clearance  ระยะห่าง
Closed Circuit  วงจรปิด
Closed Crankcase Ventilation System  ระบบระบายอากาศห้องข้อเหวี่ยงแบบปิด
Clutch  คลัตช์
Clutch Disc; Clutch Plate; Driven Disc; Driven Plate; Friction Disc; Friction Plate  แผ่นคลัตช์
Clutch Drag  คลัตช์เสียดสี
Clutch Driven Plate  แผ่นประกอบผ้าคลัตช์
Clutch Fork  ก้ามปูคลัตช์
Clutch Gear  เฟืองเพลาคลัตช์
Clutch Housing  เสื้อคลัตช์, เรือนคลัตช์
Clutch Lining  ผ้าคลัตช์
Clutch Pedal  คันเหยียบคลัตช์
Clutch Plate; Clutch Disc; Driven Disc; Driven Plate; Friction Disc; Friction Plate  แผ่นคลัตช์
Clutch Pressure Plate; Pressure Plate  แผ่นกดคลัตช์
Clutch Safety Switch  สวิตช์นิรภัยของคลัตช์
Clutch Shaft; First-Motion Shaft  เพลาคลัตช์
Clutch Slave Cylinder  ชุดกระบอกคลัตช์
Clutch Slip  คลัตช์ลื่น
Clutch Solenoid  โซเลนอยด์คลัตช์
Clutch Spring; Release Spring  สปริงคลัตช์
Clutch Thrust Bearing; Release Bearing; Throwout Bearing; Withdrawal Bearing  ตลับลูกปืนคลัตช์
Coast  วิ่งด้วยแรงเฉื่อย
Coated Ring  แหวนเคลือบ
Coefficient Of Air Drag; Drag Coefficient  สัมประสิทธิ์แรงต้านลม
Cog Belt; Toothed Belt  สายพานร่องฟัน
Coil Ignition  การจุดระเบิดด้วยคอยล์
Coil Spring; Helical Spring  สปริงขด
Coil-Spring Clutch  คลัตช์สปริงขด
Cold Hard Start  เครื่องยนต์ติดยากขณะเย็น
Cold Patching  การปะยางแบบเย็น
Cold Plug  หัวเทียนเย็น
Collapsible Steering Column  แกนพวงมาลัยยุบตัวได้
Collet; Split Cone  ประกับล็อก
Compression Gauge  เกจวัดการอัด
Compression-Ignition Engine; CI Engine  เครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยการอัด, เครื่องยนต์ซีไอ
Compression Pressure  ความดันอัด
Compression Ratio  อัตราส่วนการอัด
Compression Ring  แหวนอัด
Compression Stroke  จังหวะอัด
Compression Tester; Cylinder Compression Tester  เครื่องทดสอบการอัดในกระบอกสูบ
Connecting Rod; Con-Rod  ก้านสูบ
Connecting-Rod Bearing; Rod Bearing รองลื่นก้านสูบ
Connecting-Rod Journal; Crankpin  สลักข้อเหวี่ยง
Con-Rod; Connecting Rod  ก้านสูบ
Constant-Current Charging  การประจุแบบกระแสคงตัว, การอัดไฟแบบกระแสคงตัว
Constant-Mesh Gears  เฟืองขบแบบคงตัว
Constant-Mesh Pinion  เฟืองเล็กขบแบบคงตัว
Constant Mesh Transmission  การส่งกำลังแบบเฟืองขบคงตัว
Constant Vacuum Carburetor  คาร์บูเรเตอร์แบบสุญญากาศคงตัว
Contact-Point Ignition System; Breaker Point Ignition System  ระบบจุดระเบิดแบบทองขาว
Contact Points; Breaker Points; Points  หน้าทองขาว
Control Arm; Suspension Arm; Wishbone; Wishbone Arm  ปีกนก
Control Box  กล่องควบคุม
Control System  ระบบควบคุม
Convertible  รถเปิดประทุน
Coolant  ตัวทำให้เย็น
Coolant-Override Valve; Vacuum-Control Valve  ลิ้นช่องสุญญากาศ
Cooling System  ระบบทำให้เย็น
Cord  เส้นตีเกลียวเสริมยาง
Core  ไส้หม้อน้ำ
Core Hole Plug; Core Plug; Expansion Plug; Freeze Plug; Welch Plug  ปลั้กตาน้ำ
Cornering Force  แรงเลี้ยวรถ
Corering Wear  การสึกจากการเลี้ยงรถ
Cotter Pin; Split Pin  สลักปลายแยก
Counterbored Ring  แหวนอัดปาดขอบใน
Counterweight  น้ำหนักถ่วง
Coupe  รถคูเป
Coupling  ๑.คู่ต่อประกบ, ชุดต่อประกบ ๒.การต่อประกบ
Courtesy Light  ไฟเก๋ง
Cowl  โครงกระจังหน้ารถ
Crank  ข้อเหวี่ยง
Crankcase  ห้องข้อเหวี่ยง
Crankcase Breather  ช่องหายใจห้องข้อเหวี่ยง
Crankcase Dilution  การเจือจางน้ำมันห้องข้อเหวี่ยง
Crankcase Emissions  สารมลพิษจากห้องข้อเหวี่ยง
Crankcase Ventilation  การระบายไอห้องข้อเหวี่ยง
Cranking Motor; Starter; Starter Motor; Starting Motor  มอเตอร์ติดเครื่อง, มอเตอร์สตาร์ต
Crankpin; Connecting-Rod Journal  สลักข้อเหวี่ยง
Crankpin Ridging  การสึกเป็นร่องของสลักข้อเหวี่ยง
Crankshaft Gear  เฟืองเพลาข้อเหวี่ยง
Crank Throw  ๑.สลักข้อเหวี่ยงพร้อมแขน ๒.ระยะเหวี่ยง
Crank Web  แขนข้อเหวี่ยง
Cross-Fire Injection  การฉีดน้ำมันไขว้
Crossflow Radiator  หม้อน้ำไหลแนวนอน
Cross-Ply Tire; Bias-Ply Tire; Bias-Ply Tyre; Cross-Ply Tyre  ยางธรรมดา
Crown Wheel  เฟืองบายศรี
Cruise Control  อุปกรณ์คงความเร็วรถ
Curb Idle  เดินเบาขณะเครื่องร้อน
Curb Weight  น้ำหนักรถเปล่า
Current Regulator  ตัวคุมค่ากระแส
Cut-Out  ๑.สะพานไฟ ๒.เครื่องยนต์หมดกำลัง ๓.ลิ้นเบี่ยงไอเสีย
Cutout Relay  รีเลย์สะพานไฟ
Cutting Compound; Rubbing Compound  ยาขัดสี
Cycle  วัฏจักร
Cycling-Clutch System  ระบบปรับอากาศใช้คลัตช์
Cylinder  ๑.กระบอกสูบ ๒.กระบอก
Cylinder Block; Engine Block เสื้อสูบ
Cylinder Bore; Bore  ขนาดกระบอกสูบ
Cylinder Bore Gauge  เกจขนาดกระบอกสูบ
Cylinder Boring Machine  เครื่องคว้านกระบอกสูบ
Cylinder Compression Tester; Compression Tester  เครื่องทดสอบการอัดในกระบอกสูบ
Cylinder Head; Head  ฝาสูบ
Cylinder Head; gasket  ปะเก็นฝาสูบ
Cylinder Hone  เครื่องขัดกระบอก
Cylinder Jacket; Water Jacket  ช่องน้ำเสื้อสูบ
Cylinder Leakage Tester  เครื่องทดสอบการรั่วของกระบอกสูบ
Cylinder Liner; Cylinder Sleeve  ปลอกสูบ
Cylinder Ridge Reamer; Ridge Reamer; Ring-Ridge Remover  เครื่องปาดขอบในของกระบอกสูบ

D
Damper  ๑.ตัวหน่วง ๒.ตัวหน่วงการสั่นสะเทือน
Dash  ๑.ผนังห้องเครื่อง ๒.แผงหน้าปัด
Dashboard; Instrument Panel  แผงหน้าปัด
Dashpot  แดชพอต
Detergent  สารชะล้าง
Detonation  การระเบิดรุนแรง
Deutsche Industrie Norm (DIN)  สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (ดีน)
Diagnosis  การวินิจฉัย
Diagonally Split Braking System  ระบบเบรกวงจรไขว้
Diaphragm  ไดอะแฟรม
Diaphragm Pump  เครื่องสูบไดอะแฟรม, ปั๊มไดอะแฟรม
Diaphragm Spring  สปริงไดอะแฟรม
Diaphragm-Spring Clutch  คลัตช์แบบสปริงไดอะแฟรม
Die Out  เครื่องดับ
Diesel Cycle  วัฏจักรดีเซล
Diesel Engine  เครื่องยนต์ดีเซล
Diesel Oil  น้ำมันดีเซล
Dieseling; Afterrunning; Running-On; Run-On  เครื่องเดินค้าง
DIN (Deutsche Industrie Norm)  ดีน (สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี)
Dipped Headlight; Low Beam; Lower Beam  ไฟต่ำ
Dipstick; Oil-Level Indicator  ก้านวัดน้ำมันเครื่อง
Directional Signal; Turn Signal  สัญญาณไฟเลี้ยว
Dispersant  ตัวกระจาย
Displacement; Engine Displacement  ความจุเครื่องยนต์
Distributor; Ignition Distributor; Timer  จานจ่าย
Distributor Cam; Breaker Cam  ลูกเบี้ยวจานจ่าย
Distributor Cap  ฝาครอบจานจ่าย
Distributor Drive Shaft  เพลาขับจานจ่าย
Distributorless Ignition  การจุดระเบิดแบบไร้จานจ่าย
Distributor Plate  จานทองขาว
Distributor Rotor; Distributor Rotor Arm; Rotor Arm  หัวนกกระจอก
Distributor Weights  ลูกตุ้มในจานจ่าย
Diverter Valve  ลิ้นเปลี่ยนทางอากาศ
DOHC Engine; Double-Overhead-Camshaft Engine  เครื่องยนต์ดีโอเอชซี, เครื่องยนต์แบบเพลาลูกเบี้ยวคู่เหนือสูบ
Dog Clutch  คลัตช์ฟัน
Dolly  ที่รองค้อนเคาะ
Double-Overhead-Camshaft Engine; DOHC Engine  เครื่องยนต์แบบเพลาลูกเบี้ยวคู่เหนือสูบ, เครื่องยนต์ดีโอเอชซี
Double Reduction Axle  เพลาท้ายทดรอบสองระดับ
Double-Reduction Differential  เฟืองเหลื่อมความเร็วทดสองระดับ
Doughnut Coupling  คู่ต่อประกบวงแหวน
Dowel; Dowel Pin  สลักนำ
Downdraft Carburetor; Downdraught Carburettor  คาร์บูเรเตอร์แบบดูดลง
Downflow Radiator  หม้อน้ำไหลลง
Downshift  เปลี่ยนเกียร์ลง
Drag Coefficient; Coefficient Of Air Drag  สัมประสิทธิ์แรงต้านลม
Drag Link  คันดึง
Drain-Plug  จุกเกลียวถ่าย
Drifting  การบังคับเลี้ยวไถล
Driveability  การเอื้อต่อการขับขี่
Drive-Fit; Press-Fit  การสวมอัด
Drive Line  ชุดเพลาขับ
Driven Disc; Clutch Dise; Clutch Plate; Driven Plate; Friction Disc; Friction Plate  แผ่นคลัตช์
Drive Pinion; Driving Pinion  เฟืองขับ
Drive Shaft  เพลาขับ
Drive Train; Power Train  ขบวนส่งกำลัง
Driving Cycle  วัฏจักรขับทดสอบ
Driving Pinion; Drive Pinion  เฟืองขับ
Drop Arm  ขาไก่
Drop-Center Wheel  กระทะล้อร่องกลาง
Drum Brake  เบรกดุม
Drum Lathe  เครื่องกลึงเบรก
Dry-Charged Battery  แบตเตอรี่ประจุแห้ง
Dry-Disc Clutch  คลัตช์แบบแผ่นแห้ง
Dry Liner  ปลอกสูบแบบแห้ง
Dry Sump; Dry Sump Lubrication  การหล่อลื่นแบบอ่างแห้ง
Dual-Bed Catalytic converter  เครื่องฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกิริยาสองส่วน, แคทาลิติกคอนเวอร์เตอร์สองส่วน
Dual-Brake System; Dual Braking System  ระบบเบรกสองวงจร
Dual Carburetors  คาร์บูเรเตอร์คู่
Dual Control Car  รถชุดควบคุมคู่
Dual-Diaphragm Vacuum Advance  กลไกเร่งไฟสุญญากาศไดอะแฟรมคู่
Dual Fuel Engine  เครื่องยนต์ใช้เชื้อเพลิงสองชนิด
Dual Ignition System  ระบบจุดระเบิดคู่
Dual Master Cylinder  แม่ปั๊มเบรกคู่
Dual Reduction Axle  เพลาทดรอบแบบสองตอน
Dust Cap  ฝากันฝุ่น
Dust Excluder  ปลอกกันฝุ่น
Dwell; Dwell Angle; Dwell Period  มุมดเวลล์
Dwell Meter  มาตรมุมดเวลล์
Dwell Period; Dwell; Dwell Angle  มุมดเวลล์


Dyer Drive
  ชุดขับแบบดายเออร์
Dynamic Balance  ดุลพลวัต
Dynamo  ไดนาโม
Dynamometer  ไดนาโมมิเตอร์

E
Early Fuel Evaporation System; EFE System  ระบบทำให้เชื้อเพลิงระเหยก่อน, ระบบอีเอฟอี
Earth; Ground; Ground Wire  สายดิน
Earth Electrode  ขั้วดิน, เขี้ยวหัวเทียน
Earthing Strip  สายดินแบบถัก
East-West Mounting  การวางขวาง
Eccentric  ลูกเบี้ยวจาน
Eccentric Shaft  เพลาเยื้องศูนย์กลาง
ECM (Electronic Control Module)  อีซีเอ็ม (มอดูลคอมคุมแบบอีเล็กทรอนิกส์)
Economizer  ตัวประหยัดน้ำมัน
Economy Jet  นมหนูประหยัดน้ำมัน
ECU (Electronic Control Unit)  อีซียู (ชุดควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกส์)
EFE System; Early Fuel Evaporation System  ระบบอีเอฟอี, ระบบทำให้เชื้อเพลิงระเหยก่อน
Efficiency  ประสิทธิภาพ
EFI System; Electronic Fuel-Injection System  ระบบอีเอฟไอ, ระบบฉีดเชื้อเพลิงแบบอิเล็กทรอนิกส์
ELB System; Electronic Lean-Burn System  ระบบอีแอลบี, ระบบเผาไหม้ไอดีบางโดยอิเล็กทรอนิกส์
Electrical System; Electric System  ระบบไฟฟ้า
Electric-Assist Choke  โช้กไฟฟ้า
Electric Fuel Pump  เครื่องสูบเชื้อเพลิงไฟฟ้า, ปั๊มเชื้อเพลิงไฟฟ้า
Eletric System; Electrical System  ระบบไฟฟ้า
Electrode  ขั้วไฟฟ้า
Electrolyte  อิเล็กโทรไลต์
Electrolyte-Level Indicator  ตัวชี้บอกระดับอิเล็กโทรไลต์
Electronic Control Module (ECM)  มอดูลควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (อีซีเอ็ม)
Electronic Control Unit (ECU)  ชุดควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (อีซียู)
Electronic Fuel-Injection System; EFI System  ระบบฉีดเชื้อเพลิงแบบอิเล็กทรอนิกส์, ระบบอีเอฟไอ
Electronic Ignition System  ระบบจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์
Electronic Lean-Burn System; ELB System  ระบบเผาไหม้ไอดีบางโดยอิเล็กทรอนิกส์, ระบบอีแอลบี
Electronic Spark Control (ESC)  การควบคุมการจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์ (อีเอสซี)
Element; Battery Element  ชุดแผ่นธาตุ
Elliott Steering Knuckle  หัวต่อแกนล้อแบบเอลเลียต
Emergency Brake  เบรกฉุกเฉิน
Emergency Signal System; Hazard System  ระบบไฟกะพริบฉุกเฉิน
Emission Control  การควบคุมไอเสีย
Emission Standard  มาตรฐานไอเสีย
Emulsion Tube ท่อผสม
En-Bloc; In-Block; Monobloc; Mono-Block  เสื้อสูบแบบหล่อชิ้นเดียว
End-Float: End Play  ระยะรุน
End-Gas  ไอดีริมห้องเผาไหม้
End Play; End-Float  ระยะรุน
Energy  พลังงาน
Engine  เครื่องยนต์
Engine Block; Cylinder Block  เสื้อสูบ
Engine Braking  การเบรกด้วยเครื่องยนต์
Engine Displacement; Displacement  ความจุเครื่องยนต์
Engine Fam  พัดลมเครื่องยนต์
Engine Mounts  ตัวรองแท่นเครื่อง
Engine Power  กำลังเครื่องยนต์
ESC (Electronic Spark Control)  อีเอสซี (การควบคุมการจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์)
Estate Car; Station Wagon  รถตรวจการ
Evaporative Control System; Fuel-Vapour Recovery System; Vapour-Recovery System; Vapour-Saver System; Vehicle Vapour Recovery  ระบบควบคุมการระเหย
Exhaust-Gas Analyser  เครื่องวิเคราะห์ไอเสีย
Exhaust Gases  ไอเสีย
Exhaust Manifold  ท่อร่วมไอเสีย  
Expansion Plug; Core Hole Plug; Core Plug; Freeze Plug; Welch Plug  ปลั๊กตาน้ำ
Expansion Tank; Recovery Tank  ๑.หม้อน้ำล้น ๒.หม้อกันล้น

F
Fade-Out  เครื่องดับเพราะเย็น
Fastback  รถเก๋งท้ายลาด
Fast Flushing  การล้างอย่างเร็ว
Fast Idle  เดินเบารอบสูง
Fast-Idle Cam  ลูกเบี้ยวเดินเบารอบสูง
Feedback Carburetor  คาร์บูเรเตอร์แบบป้อนกลับ
Feeler Gauge  เกจแผ่นสอด
Felt Element  ไส้กรองชนิดสักหลาด
F-Head Engine  เครื่องยนต์แบบหัวรูปตัวเอฟ
Fhp (Friction Horsepower)  เอฟเอชพี (แรงม้าเสียดทาน)
Fiberglass  ไฟเบอร์กลาสส์
Field Coil; Field Winding  ขดลวดสนามแม่เหล็ก
Field-Frame Assembly  โครงขดลวดสนามแม่เหล็ก
Field Relay  รีเลย์ขดลวดสนามแม่เหล็ก
Field Terminal  ขั้วต่อขดลวดสนามแม่เหล็ก
Field Winding; Field Coil  ขดลวดสนามแม่เหล็ก
Fifth Wheel  จานที่ห้า
Filler Cap  ฝาช่องเติม
Filter  ๑.ตัวกรอง,หม้อกรอง ๒.ไส้กรอง
Filter Element  ไส้กรอง
Filter Separator  เครื่องกรองและแยก
Fin  ครีบ
Final Drive  ชุดเฟืองท้าย
Finger; Rocker; Rocker Arm  กระเดื่องกดลิ้น
Finish Coat  สีชั้นสุดท้าย
Fire Point  จุดติดไฟ
Fire Wall  ผนังห้องเครื่อง
Firing Order  ลำดับการจุดระเบิด
First-Motion Shaft; Clutch Shft  เพลาคลัตช์
Fixed-Caliper Disc Brake  เบรกจานชนิดก้ามปูคงที่
Fixed-Jet Carburetor  คาร์บูเรเตอร์แบบนมหนูคงที่
Flasher  ตัวทำไฟกะพริบ
Flash Point  จุดวาบไฟ
Flat Engine; Boxer Engine; Horizontally Opposed Engine; Pancake Engine  เครื่องยนต์สูบนอนยันกัน
Flat-Head Engine  เครื่องยนต์แบบหัวแบน
Flat Spot  ๑.การเสียรูปของโครงยาง ๒.จุดเครื่องยนต์เฉื่อย
Float  ลูกลอย
Float Bowl; Float Chamber  ห้องลูกลอย
Floating Axle; Full-Floating Axle; Fully-Floating Axle  เพลาลอย
Floating Caliper  ก้ามปูลอย
Floating Link  ก้านต่อลอย
Floating Piston Pin; Full-Floating Piston Pin  สลักลูกสูบลอย
Floating-Caliper Disc Brake  เบรกจานชนิดก้ามปูลอย
Float Level  ระดับลูกลอย
Float Needle; Needle Valve  เข็มลูกลอย
Float System  ระบบลูกลอย
Fluid Coupling  ชุดต่อประกบแบบของไหล
Fluid Drive  ชุดขับด้วยของไหล
Fluid Flywheel  ล้อตุนกำลังแบบของไหล
Fluid Reservoir  กระปุกน้ำมันไฮดรอลิก
Flushing Oil  น้ำมันล้างภายในเครื่อง
Flutter; Bounce  เต้น
Flywheel  ล้อตุนกำลัง
Flywheel Markings  เครื่องหมายที่ล้อตุนกำลัง
Flywheel Ring Gear  เฟืองวงแหวนล้อตุนกำลัง
Fog Lamp  ไฟตัดหมอก
Foot Brake  เบรกเท้า
Formed-In-Place Gasket; Plastic Gasket Compound  ปะเก็นเหลว
Fossil Fuel  เชื้อเพลิงฟอสซิล
Four-Barrel Carburetor  คาร์บูเรเตอร์แบบสี่ท่อ
Four-Cycle; Four-Stroke; Four-Stroke Cycle  วัฏจักรสี่จังหวะ
Four-Cycle Engine; Four-Stroke Cycle Engine; Four-Stroke Engine  เครื่องยนต์สี่จังหวะ
Four-Speed Gearbox  กระปุกเกียร์สี่ความเร็ว
Four-Speed Transmission  ชุดส่งกำลังสี่ความเร็ว
Four-Stroke; Four-Cycle; Four-Stroke Cycle  วัฏจักรสี่จังหวะ
Four-Stroke Cycle Engine;Four-Cycle Engine; Four-Stroke Engine  เครื่องยนต์สี่จังหวะ
Four-Valve Combustion Chamber  ห้องเผาไหม้สี่ลิ้น
Four-Way Wheel Nut Wrench  ประแจล้อแบบกากบาท
Four-Wheel Drive  การขับสี่ล้อ
Four-Wheel Steering  ระบบบังคับเลี้ยวสี่ล้อ
Frame  โครงรถ
Frame Gauge  เกจโครงรถ
Frame Straightener  ชุดดัดโครงรถ
Free Pedal; Free Travel  ระยะว่างคันเหยียบ
Free Play; Lash; Play  ระยะว่าง
Free Travel; Free Pedal  ระยะว่างคันเหยียบ
Free-Wheel; One-Way Clutch; Overrun Clutch; Overrunning Clutch  คลัตช์ทางเดียว
Free-Wheeling; Overrunning Coupling  การส่งกำลังทางเดียว
Freeze Plug; Core Hole Plug; Core Plug; Expansion Plug; Welch Plug  ปลั๊กตาน้ำ
Friction Bearing  รองลื่นแบบเสียดทาน
Friction Disc; Clutch Disc; Clutch Plate ; Driven Disc; Driven Plate; Friction Plate  แผ่นคลัตช์
Friction Horsepower (fhp)  แรงม้าเสียดทาน (เอฟเอชพี)
Friction Pad; Brake Pad; Pad  แผ่นเบรก
Fiction Plate; Clutch Disc; Clutch Plate; Driven Disc; Driven Plate; Friction Disc  แผ่นคลัตช์
Friction Power  กำลังเสียดทาน
Front Axle  เพลาหน้า
Front-End Drive; Front-Wheel Drive  ระบบขับเคลื่อนล้อหน้า
Front-End Geometry  เรขาคณิตล้อหน้า
Front Panel  แผงหน้ารถ
Front Suspension  ระบบรองรับล้อหน้า
Front-Wheel Drive; Front-End Drive  ระบบขับเคลื่อนล้อหน้า
Fuel  เชื้อเพลิง
Fuel Cell  เซลล์เชื้อเพลิง
Fuel Feed Pump; Fuel Pump  เครื่องสูบป้อนเชื้อเพลิง, ปั๊มป้อนเชื้อเพลิง
Fuel Filter  ตัวกรองเชื้อเพลิง, หม้อกรองเชื้อเพลิง
Fuel Gauge  เกจเชื้อเพลิง
Fuel-Induction System  ระบบจ่ายไอดี
Fuel-Injection System  ระบบฉีดเชื้อเพลิง
Fuel Injector  ตัวฉีดเชื้อเพลิง
Fuel Knock  น็อกจากเชื้อเพลิง
Fuel Line  ท่อส่งเชื้อเพลิง
Fuel Mixture; Air-Fuel Mixture; Mixture  ไอดี, สารผสมอากาศกับเชื้อเพลิง
Fuel Nozzle  ปากท่อเชื้อเพลิง
Fuel Oil  ๑.น้ำมันเชื้อเพลิง ๒.น้ำมันเตา
Fuel Pump; Fuel Feed Pump  เครื่องสูบป้อนเชื้อเพลิง, ปั๊มป้อนเชื้อเพลิง
Fuel Starvation  การขาดเชื้อเพลิง
Fuel System  ระบบเชื้อเพลิง
Fuel Tank  ถังเชื้อเพลิง
Fuel-Vapour Recovery System; Evaporative Control System; Vapour-Recovery System; Vapour-Saver System; Vehicle Vapour Recovery  ระบบควบคุมการระเหย
Fulcrum Ring  วงแหวนจุดหมุน
Full Coil Suspension  ระบบรองรับแบบสปริงขด
Full-Floating Axle; Floating Axle; Fully-Floating Axle  เพลาลอย
Full-Floating Piston Pin; Floating Piston Pin  สลักลูกสูบลอย
Full Lock การทำวงเลี้ยวแคบสุด
Full Throttle  ตำแหน่งเร่งเต็มที่
Fully-Floating Axle; Floating Axle; Full-Floating A1xle เพลาลอย
Fuse  ฟิวส์
Fuse Block  แผงฟิวส์
Fuse Box  กล่องฟิวส์
Fusible Link  สายฟิวส์

G
Gage; Gauge  เกจ
Gaiter  แผ่นยืดกันฝุ่น
Gallery; Oil Gallery  ช่องทางน้ำมันหล่อลื่น
Gap  ช่องว่าง
Gasahol  แกซาฮอล
Gas Engine  เครื่องยนต์แก๊ส
Gasket ปะเก็น
Gasket Cement; Gasket Liquid Sealer  น้ำยาทาปะเก็น
Gasohol  แกโซฮอล
Gasolene; Gasoline  แกโซลีน
Gasolene Engine  เครื่องยนต์แกโซลีน
Gasoline; Gasolene  แกโซลีน
Gassing  การเกิดแก๊ส
Gas Turbine Engine  เครื่องยนต์กังหันแก๊ส
Gauge; Gage  เกจ
Gauge Pressure  ความดันเกจ
GCW (Gross Combination Weight)  จีซีดับเบิลยู (น้ำหนักรวมรวบยอด)
Gear  เกียร์, เฟือง
Gearbox  กระปุกเกียร์
Geared Speed  ความเร็วรถทางทฤษฎี
Gear Lever; Shift Lever  คันเกียร์
Gear Lubricant  น้ำมันเกียร์
Gear Pump; Gear-Type Pump  เครื่องสูบเฟือง, ปั๊มเฟือง
Gear Ratio  อัตรทดเกียร์, อัตราทดเฟือง
Gearshift  ชุดคันเกียร์
Gear Train  ขบวนเฟือง
Gear-Type Pump; Gear Pump  เครื่องสูบเฟือง, ปั๊มเฟือง
Generator  เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
Glad Hand  ข้อต่อลมเบรก
Glaze  ผิวมันลื่น
Glaze Breaker  เครื่องขจัดผิวมันลื่น
Glove Compartment  ช่องเก็บของ
Glow Plug  หัวเผา
Gradeability  ความสามารถไต่ความชันได้
Grand Touring; Gran Turismo (GT)  รถเก๋งหรูสมรรถนะสูง (จีที)
Graphite Grease  จาระบีแกรไฟต์
Grease  จาระบี
Grease Gun  ปืนอัดจาระบี
Grease Nipple; Nipple  หัวอัดจาระบี
Grommet  แหวนร้อยสาย
Gross Combination Weight (GCW)  น้ำหนักรวมรวบยอด (จีซีดับเบิลยู)
Gross Power  กำลังรวบยอด
Gross Torque  ทอร์กรวบยอด
Gross Vehicle Weight (GVW)  น้ำหนักยานยนต์รวบยอด (จีวีดับเบิลยู)
Ground; Earth; Ground Wire  สายดิน
GT (Grand Touring; Gran Turismo)  จีที (รถเก๋งหรูสมรรถนะสูง)
Gudgeon Pin; Piston Pin; Wrist Pin  สลักลูกสูบ
Gulp Valve; Antibackfire Valve; Backfire-Suppressor Valve  ลิ้นกันการจุดระเบิดย้อนกลับ
Gum  ขี้น้ำมัน, ยางน้ำมัน
GVW (Gross Vehicle Weight)  จีวีดับเบิลยู (น้ำหนักยานยนต์รวบยอด)

H
Half Axle; Half Shaft  เพลาข้าง
Half-Liners  กาบรองลื่นผ่าครึ่ง
Half Shaft; Half Axle  เพลาข้าง
Halogen Headlamp; Halogen Headlight  ไฟหน้าแฮโลเจน
Handbrake  เบรกมือ
Hand Jack  แม่แรงประจำรถ
Handling  เสถียรภาพการบังคับรถ
Hanger Bracket; Spring Hanger  แท่นยึดหูแหนบ
Hard Pedal  เบรกหนัก
Hard Top  หลังคาแข็ง
Harmonic Balancer; Harmonic Damper  ชุดลดแรงสั่นข้อเหวี่ยง
Hatchback  รถเก๋งมีประตูท้าย
Hazard System; Emergency Signal System  ระบบไฟกะพริบฉุกเฉิน
Head; Cylinder Head  ฝาสูบ
Head Distortion  ฝาสูบโก่ง
Header  เฮดเดอร์
Header Tank  หม้อน้ำท่อบน
Headlamp; Headlight  ไฟหน้า
Head-Land Ring  แหวนอัด
Headlight; Headlamp  ไฟหน้า
Headlining; Roof Lining  วัสดุบุหลังคา
Heat Control Valve; Manifold Heat Control Valve  ลิ้นอุ่นไอดี
Heat Dam  ร่องกันความร้อน
Heat Range; Spark Plug Heat Range  ช่วงความร้อนหัวเทียน
Heat Riser  ช่องอุ่นไอดี
Heel  โคน
Heel Contact; Short Heel Contact  สัมผัสโคน
HEI (High-Energy Ignition System)  เอชอีไอ (ระบะจุดระเบิดพลังงานสูง)
Helical Gear  เฟืองฮีลิกซ์
Helical Spring; Coil Spring  สปริงขด
Hemispherical Combustion Chamber  ห้องเผาไหม้ครึ่งทรงกลม
High Beam; Main Beam; Upper Beam  ไฟสูง
High Compression  การอัดสูง
High-Discharge Test  การทดสอบโดยจ่ายไฟกระแสสูง
High-Energy Ignition System (HEI)  ระบบจุดระเบิดพลังงานสูง (เอชอีไอ)
High-Speed System  ระบบอัตราเร็วสูง
High-Tension Cable; High-Tension Lead; High-Voltage Cable  สายไฟแรงสูง
High-Tension Current  กระแสไฟฟ้าแรงสูง
High-Tension Lead; High-Tension Cable; High-Voltage Cable  สายไฟแรงสูง
High-Tension Pick-Up  ถ่านจานจ่าย
High-Voltage Cable; High-tension Cable; High-Tension Lead  สายไฟแรงสูง
Hood; Bonnet  ฝากระโปรงห้องเครื่อง
Hooke Joint  ข้อต่อฮุก
Horizontally Opposed Engine; Boxer Engine; Flat Engine; Pancake Engine  เครื่องยนต์สูบนอนยันกัน
Horn  แตร
Horsepower (hp)  แรงม้า (เอชพี)


Hotchkiss Drive
  ระบบส่งแรงขับแบบฮอตช์คิสส์
Hot Hard Start  เครื่องยนต์ติดยากขณะร้อน
Hot-Idle Compensator  ลิ้นเพิ่มอากาศ
Hot Patching  การปะยางแบบร้อน
Hot Plug  หัวเทียนร้อน
Hot Soak  ฮอตโซ้ก
Hot Spot  จุดร้อน
Housing  ตัวเรือน, ตัวเสื้อ
Hp (Horsepower)  เอชพี (แรงม้า)
Hub  ดุมล้อ
Hub Bearing  ตลับลูกปืนดุมล้อ
Hub Cover  ฝาดุมล้อ
Hunting  เครื่องยนต์เดินผิดปรกติ
Hydraulic Brake System  ระบบเบรกไฮดรอลิก
Hydraulic Clutch  คลัตช์ไฮดรอลิก
Hydraulic Coupling  ชุดต่อประกบไฮดรอลิก
Hydraulic Damper  ตัวหน่วงไฮดรอลิก
Hydraulic Fluid  น้ำมันไฮดรอลิก
Hydraulic Lifter; Hydraulic Valve Lifter  ลูกกระทุ้งลิ้นไฮดรอลิก
Hydraulic Press  แท่นอัดไฮดรอลิก
Hydraulic Shift Valve  ลิ้นเปลี่ยนเกียร์ไฮดรอลิก
Hydraulic Valve  ลิ้นไฮดรอลิก
Hydraulic Valve Lifter; Hydraulic Lifter  ลูกกระทุ้งลิ้นไฮดรอลิก
Hydrocarbon Engine  เครื่องยนต์ไฮโดรคาร์บอน
Hydrocarbon Reactivity  ความไวปฏิกิริยาไฮโดรคาร์บอน
Hydrolastic Suspension  ระบบรองรับไฮโดรลาสติก
Hydro-Mechanical Brake  เบรกกลไฮโดร
Hypoid Bevel Gear; Hypoid Gear  เฟืองดอกจอกไฮพอยด์, เฟืองไฮพอยด์

I
IC Engine; Internal Combustion Engine  เครื่องยนต์ไอซี, เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน
Idle; Idling; Tick-Over  เดินเบา
Idle-Gear; Idler Gear  เฟืองส่งผ่าน
Idle Jet; Pilot Jet; Slow-Running Jet  นมหนูเดินเบา
Idle Limiter  ตัวจำกัดเดินเบา
Idle Limiter Cap  ฝาตัวจำกัดเดินเบา
Idle Mixture  ไอดีเดินเบา
Idle-Mixture Screw; Idling-Mixture Screw; Volume-Control Screw  สกรูปรับไอดีเดินเบา
Idle Port  ช่องน้ำมันเดินเบา
Idler Arm  แขนไอเดลอร์
Idler Gear; Idle-Gear  เฟืองส่งผ่าน
Idle Speed  อัตราเร็วเดินเบา
Idle Vent  ช่องอากาศเดินเบา
Idling; Idle; Tick-Over  เดินเบา
Idling-Mixture Screw; Idle-Mixture Screw; Volume-Control Screw  สกรูปรับไอดีเดินเบา
IFS (Independent Front Suspension)  ไอเอฟเอส (ระบบรองรับล้อหน้าแบบอิสระ)
Ignition  ๑.การจุดระเบิด ๒.การติดไฟ, การจุดไฟ
Ignition Advance; Spark Advance  การเร่งไฟ
Ignition Advance Mechanism; Advance Mechanism; Spark Advance Mechanism  กลไกเร่งไฟ
Ignition Coil  คอยล์จุดระเบิด
Ignition Distributor; Distributor; Timer  จานจ่าย
Ignition Lag  ช่วงล่าช้าก่อนการเผาไหม้
Ignition Module  มอดูลจุดระเบิด
Ignition Reserve  สำรองการจุดระเบิด
Ignition Resistor  ตัวต้านทานการจุดระเบิด
Ignition Retard  การตั้งไฟอ่อน, การปรับไฟอ่อน
Ignition Switch  สวิตช์ติดเครื่อง
Ignition System  ระบบจุดระเบิด
Ignition Timing  การตั้งไฟจุดระเบิด
Ignition Vacuum Pipe  ท่อสุญญากาศปรับการจุดระเบิด
Ignition Warning Light  ไฟเตือนการจุดระเบิด
I-Head Engine  เครื่องยนต์แบบหัวรูปตัวไอ
Ihp (Indicated Horsepower)  ไอเอชพี (แรงม้าบ่งชี้)
Impeller  ใบพัด
In-Block; En-Bloc; Monobloc; Mono-Block  เสื้อสูบแบบหล่อชิ้นเดียว
Included Angle  มุมรวม
Independent Front Suspension (IFS)  ระบบรองรับล้อหน้าแบบอิสระ (ไอเอฟเอส)
Independent Rear Suspension (IRS)  ระบบรองรับล้อหลังแบบอิสระ (ไออาร์เอส)
Independent Suspension  ระบบรองรับแบบอิสระ
Indicated Horsepower (ihp)  แรงม้าบ่งชี้ (ไอเอชพี)
Indicated Power (ip)  กำลังบ่งชี้ (ไอพี)
Indicator Light  ไฟชี้บอก
Induction  ๑.จังหวะดูด ๒.การเหนี่ยวนำ
Induction Coil  ขดลวดเหนี่ยวนำ
Induction Manifold; Inlet Manifold; Intake Manifold  ท่อร่วมไอดี
Inductive Ignition System  ระบบจุดระเบิดแบบเหนี่ยวนำ
Injector  ตัวฉีด
Injector Nozzle  หัวฉีด
Inlet Manifold; Induction Manifold; Intake Manifold  ท่อร่วมไอดี
Inlet Over Exhaust  เครื่องยนต์ลิ้นไอดีเหนือลิ้นไอเสีย
Inlet Stroke; Intake Stroke; Suction Stroke  จังหวะดูด
Inlet Valve; Intake Valve  ลิ้นไอดี
In-Line Engine  เครื่องยนต์สูบเรียง
Inner Tube; Tire Tube; Tyre Tube  ยางใน
Input Shaft  เพลารับกำลังเข้า
Instrument Panel; Dashboard  แผงหน้าปัด
Insulated-Return System; Two-Wire System  ระบบไฟสองสาย
Intake Manifold; Induction Manifold; Inlet Manifold  ท่อร่วมไอดี
Intake Stroke; Inlet Stroke; Suction Stroke  จังหวะดูด
Intake Valve; Inlet Valve  ลิ้นไอดี
Integral Construction; Monocoque; Unitary Construction; Unitized Body; Unitized Construction  ตัวถังแบบไร้โครง
Interaxle Differential  ชุดเฟืองระหว่างเพลาขับ
Internal Combustion Engine; IC Engine  เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน
Ip (Indicated Power)  ไอพี (กำลังบ่งชี้)
IRS (Independent Rear Suspension)  ไออาร์เอส (ระบบรองรับล้อหลังแบบอิสระ)

J
Jack  แม่แรง
Jacking Effect  ผลการยก
Jacking Point  จุดขึ้นแม่แรง
Jack Stand; Car Stand; Safety Stand  ขาตั้งรับรถ
Jet  นมหนู
Jig  อุปกรณ์นำแนว
Jockey Wheel  ล้อปรับสายพาน
Journal  ข้อสัมผัส, เจอร์นัล
Jubilee Clip  ตัวรัดจูบิลี
Judder  การสั่นกระตุก
Jumper Cable; Jump Lead  สายไฟพ่วง
Jump Spark; Spark  ประกายไฟ
Jump-Starting  ติดเครื่องด้วยการพ่วงไฟ

K
Kamm Back; Kamm Tail  ท้ายรถแบบคัมม์
Kettering Ignition System  ระบบจุดระเบิดแบบเคตเทอริง
Key  ลิ่ม
Key Bed; Keyseat; Keyway  ร่องลิ่ม
Kick-Down  คิกดาวน์
King Pin; Knuckle Pin; Swivel Pin  สลักล้อ
King Pin Angle  มุมเอียงสลักล้อ
King Pin Inclination  ความเอียงสลักล้อ
Knife Cuts; Sipes  ร่องดอกละเอียด
Knock  น็อก
Knock-On Wheel  ล้อน็อตเดียว
Knuckle; Steering Knuckle  หัวต่อแกนล้อ
Knuckle Pin; King Pin; Swivel Pin  สลักล้อ
Knurl  ๑.พิมพ์ลาย ๒.ลายพิมพ์

L
Lambda Sensor  ตัวรับรู้แลมบ์ดา
Laminated Glass; Laminated Safety Glass  กระจก(นิรภัย)แบบอัดซ้อน
Laminated Spring  แหนบอัดซ้อน
Landing Gear; Landing Leg  เท้าค้ำยัน
Lap Belt; Lap Strap  เข็มขัดนิรภัยรัดหน้าตัก
Lapping  การบดผิว, การบดวาล์ว
Lap Strap; Lap Belt  เข็มขัดนิรภัยรัดหน้าตัก
Lash; Free Play; Play  ระยะว่าง
Lateral Runout  ระยะส่าย
Leaded Gasolene  แกโซลีนมีสารตะกั่ว
Leading Shoe  เกือกเบรกนำ, ฝักเบรกนำ
Leads  ชุดสายไฟแรงสูง
Leaf Spring  แหนบแผ่น
Lean-Burn Engine; Lean-Burning Engine  เครื่องยนต์แบบเผาไหม้ไอดีบาง
Lean Mixtrue  ไอดีบาง
Level Plug  ปลั๊กตรวจระดับน้ำมันเกียร์
L-Head Engine  เครื่องยนต์แบบหัวรูปตัวแอล
Liftback  รถเก๋งท้ายยก
Lifter; Tappet; Vave Lifter; Valve Tappet  ลูกกระทุ้งลิ้น
Limited-Slip Differential; nonslip Differential  เฟืองเหลื่อมความเร็วแบบจำกัดการลื่น
Limiting Valve; Pressure-Limiting Valve  ลิ้นจำกัดความดัน
Limousine  รถลีมูซีน
Liner  ๑.ปลอกสูบ ๒.กาบรองลื่น
Lining; Brake Lining  ผ้าเบรก
Linkage Power Steering  ระบบพวงมาลัยเสริมกำลังแบบก้านต่อ
Liquefied Petroleum Gas (LPG; LP-GAS)  แก๊สปิโตรเลียมเหลว (แอลพีจี, แอลพีแก๊ส)
Liquid-Cooled Engine  เครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยของเหลว
Little-End; Rod Small End; Small-End  ปลายเล็กก้านสูบ
Live Axle  เพลาเป็น
Loading; Rich Running  ไอดีหนาเกิน
Lobe  ลอน
Lock  ล็อก
Locking; Locking Of Wheels  ล้อตาย
Locking Washer; Lockwasher  แหวนล็อก
Lock Nut; Locknut  แป้นเกลียวล็อก
Lockup Torque Converter  ทอร์กคอนเวอร์เตอร์แบบล็อกได้
Lockwasher; Locking Washer  แหวนล็อก
Loping Idle; Rolling Idle  เดินเบาไม่สม่ำเสมอ
Low Beam; Dipped Headlight; Lower Beam  ไฟต่ำ
Low-Lead Fuel  น้ำมันเชื้อเพลิงตะกั่วต่ำ
Low Profile Tire; low Profile Tyre  ยางหน้ากว้าง
Low-Tension Current  กระแสไฟฟ้าแรงต่ำ
LPG; LP-GAS (Liquefied Petroleum Gas)  แอลพีจี, แอลพีแก๊ส (แก๊สปิโตรเลียมเหลว)
Lube; Lubricant  สารหล่อลื่น
Lube Oil; Lubricating Oil  น้ำมันหล่อลื่น, น้ำมันเครื่อง
Lubricant; Lube  สารหล่อลื่น
Lubricating Oil; Lube Oil  น้ำมันหล่อลื่น, น้ำมันเครื่อง
Lubrication System  ระบบหล่อลื่น
Lubrication  การหล่อลื่น
Lugging  การสะท้านของเครื่อง

M
MacPherson Strut; MacPherson Suspension  ระบบรองรับแบบแม็กเฟอร์สัน
Magnetic Clutch  คลัตช์แม่เหล็ก
Mag Wheel  ล้อแม็ก
Main Beam; High Beam; Upper Beam  ไฟสูง
Main Bearing  รองลื่นหลัก
Main Jet  นมหนูหลัก
Main Journal  ข้อสัมผัสหลัก, เจอร์นัลหลัก
Main-Metering System  ระบบหลักควบคุมน้ำมัน
Maintenance-Free Battery  แบตเตอรี่ปลอดการบำรุงรักษา
Manifold  ท่อร่วม
Manifold Heat Control Valve; Heat Control Valve  ลิ้นอุ่นไอดี
Manifold Pressure; Boost Pressure  ความดันเสริมในท่อร่วมไอดี
Manifold Vacuum  สุญญากาศในท่อร่วมไอดี
Manual Gearbox  กระปุกเกียร์ธรรมดา
Manual Low  ตำแหน่งเลือกเกียร์ต่ำ
Marcel Spring  สปริงแบบมาร์เซล
Masking Paper  กระดาษปิดกันสี
Masking Tape  แถบกาวปิดกันสี
Master Cylinder  แม่ปั๊ม
Mechanical Efficiency  ประสิทธิภาพเชิงกล
Member  ชิ้นส่วนหลัก
Meshing  การขบของฟันเฟือง
Meshing Gears  เฟืองขบกัน
Metallics  สีเมแทลลิกส์, สีเกล็ดโลหะ
Metering  การปรับให้เหมาะ, การควบคุมให้เหมาะ
Metering Rod  ก้านควบคุมปริมาณเชื้อเพลิง
Metering Unit  ชุดควบคุมปริมาณเชื้อเพลิง
Metering Valve  ลิ้นควบคุม
Mileometer; Odometer  มาตรระยะทาง
Misfire  การจุดระเบิดไม่ครบสูบ
Mixture; Air-Fuel Mixture; Fuel Mixture  ไอดี, สารผสมอากาศกับเชื้อเพลิง
Model Year  รุ่นปี
Modified Engine  เครื่องยนต์แต่ง
Modulator  ตัวคุม
Molybdenum Disulphide  (สารหล่อลื่น) โมลิบดีนัมไดซัลไฟด์
MON (Motor Octane Number)  เอ็มโอเอ็น (เลขออกเทนเครื่องยนต์)
Monobloc; En-Bloc; In-Block; Mono-Block  เสื้อสูบแบบหล่อชิ้นเดียว
Monocoque; Integral Construction; Unitary Construction; Unitized Body; Unitized Construction  ตัวถังแบบไร้โครง
Motor  มอเตอร์, -ยนต์
Motor Octane Number (MON)  เลขออกเทนเครื่องยนต์ (เอ็มโอเอ็น)
Motor Vehicle  ยานยนต์
Mud Flap  ยางกันโคลน
Muffler  หม้อพัก
Multigrade Oil; Multiple-Viscosity Oil  น้ำมันเครื่องเกรดรวม
Multiple-Disc Clutch; Multiple-Plate Clutch  คลัตช์แบบหลายแผ่น
Multiple-Point Injection; Port Injection  การฉีดแยกช่องไอดี
Multiple-Viscosity Oil; Multigrade Oil  น้ำมันเครื่องเกรดรวม
Mushroomed Valve Stem ก้านลิ้นเยิน

N
Nave Plate  ฝาครอบดุมล้อ
Neck  ส่วนคอด
Needle Bearing  ตลับลูกปืนเข็ม
Needle Valve; Float Needle  เข็มลูกลอย
Negative Earth; Negative Ground  ขั้วลบลงดิน
Negative Pole; Negative Terminal  ขั้วลบ
Neoprene  นีโอพรีน
Net Horspower  แรงม้าสุทธิ
Net Power  กำลังสุทธิ
Net Torque  ทอร์กสุทธิ
Neutral  ว่าง
Neutral Safety Switch; Neutral-Start Switch  สวิตช์นิรภัยเกียร์ว่าง
Nipple; Grease Nipple  หัวอัดจาระบี
NOx Control System  ระบบควบคุมไนโตรเจนออกไซด์
No-Load Test  การทดสอบโดยไม่มีภาระ
Nonleaded Gasolene  แกโซลีนไร้สารตะกั่ว
Non-Return Valve; Check Valve  ลิ้นกันกลับ
Nonslip Differential; Limited-Slip Differential  เฟืองเหลื่อมความเร็วแบบจำกัดการลื่น
Normally Aspirated Engine  เครื่องยนต์ธรรมดา
Notchback  รถเก๋งท้ายหยัก
Nozzle  ๑.ปากท่อ ๒.หัวฉีด
Number Plate  ป้ายทะเบียนรถ
Number-Plate Light  ไฟส่องป้าย
Nut  แป้นเกลียว, น็อต

O
Octane Number (ON)  เลขออกเทน (โอเอ็น)
Octane Rating  ค่าประเมินออกเทน
Octane Requirement  ออกเทนที่ต้องการ
Odometer; Mileometer  มาตรระยะทาง
OHC Engine; Overhead-Camshaft Engine  เครื่องยนต์โอเอชซี, เครื่องยนต์แบบเพลาลูกเบี้ยวเหนือสูบ
OHV Engine; Overhead-Valve Engine  เครื่องยนต์โอเอชวี, เครื่องยนต์แบบลิ้นเหนือสูบ
Oil  น้ำมัน
Oil-Bath Cleaner; Oil-Bath Filter  หม้อกรองอากาศแบบอ่างน้ำมันเครื่อง
Oil Clearance ระยะห่างน้ำมันหล่อลื่น
Oil-Control Ring; Oil Ring; Oil Scraper Ring; Scraper Ring  แหวนกวาดน้ำมันเครื่อง
Oil Cooler  อุปกรณ์ทำให้น้ำมันเครื่องเย็น
Oil Dilution  การเจือจางน้ำมันเครื่อง
Oil Filler Cap  ฝาช่องเติมน้ำมันเครื่อง
Oil Filter  หม้อกรองน้ำมันเครื่อง
Oil-Filter Wrench  ประแจตัวกรองน้ำมันเครื่อง
Oil Gallery; Gallery  ช่องทางน้ำมันหล่อลื่น
Oil-Level Indicator; Dipstick  ก้านวัดน้ำมันเครื่อง
Oil Pan; Pan; Sump  อ่างน้ำมันเครื่อง
Oil-Pressure Gauge  เกจความดันน้ำมันเครื่อง
Oil-Pressure Indicator  เครื่องชี้บอกความดันน้ำมันเครื่อง
Oil-Pressure Warning Light  ไฟเตือนความดันน้ำมันเครื่อง
Oil Pump  เครื่องสูบน้ำมันเครื่อง,ปั๊มน้ำมันเครื่อง
Oil Pumping  น้ำมันเครื่องรั่วผ่านแหวน
Oil Ring; Oil-Control Ring; Oil Scraper Ring; Scraper Ring  แหวนกวาดน้ำมันเครื่อง
Oil Seal  กันรั่วน้ำมันหล่อลื่น
Oil-Seal-And-Shield  ชุดกันรั่วน้ำมันหล่อลื่น
Oil Seperator  อุปกรณ์แยกน้ำมันเครื่อง
Oil Strainer  ตะแกรงกรองน้ำมันเครื่อง
One-Way Clutch; Free-Wheel; Overrun Clutch; Overrunning Clutch  คลัตช์ทางเดียว
One-Wire System  ระบบไฟสายเดี่ยว
Open Circuit  วงจรเปิด
Orange Peel  ลักษณะผิวส้ม
Orifice  รูเล็ก
Overflow Tank  หม้อน้ำล้น
Overhead-Camshaft Engine; OHC Engine  เครื่องยนต์แบบเพลาลูกเบี้ยวเหนือสูบ, เครื่องยนต์โอเอชซี
Overhead-Valve Engine; OHV Engine  เครื่องยนต์แบบลิ้นเหนือสูบ, เครื่องยนต์โอเอชวี
Overrn Clutch; Free-Wheel; One-Way Clutch; Overrunning Clutch  คลัตช์ทางเดียว
Overrunning Coupling; Free-Wheeling  การส่งกำลังทางเดียว
Oversquare Engine  เครื่องยนต์ช่วงชักสั้น
Oversteer  ไวโค้ง
Oxidation Catalytic Converter  เครื่องฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชัน, แคทาลิติกคอนเวอร์เตอร์แบบออกซิเดซัน

P
Pad; Brake Pad; Friction Pad  แผ่นเบรก
Paint Film  ความหนาของสี
Paint Remover  น้ำยาลอกสี
Pan; Oil Pan; Sump  อ่างน้ำมันเครื่อง
Pancake Engine; Boxer Engine; Flat Engine; Horizontally Opposed Engine  เครื่องยนต์สูบนอนยันกัน
Paper Element  ไส้กรองชนิดกระดาษ
Parade Pattern  แบบคลื่นเรียงแนวนอน
Parallel Circuit  วงจรขนาน
Parallelogram Linkage  กลไกก้านต่อแบบขนาน
Parking Brake  เบรกจอด
Parking Light; Side-Light  ไฟจอด
Passenger Car  รถยนต์นั่ง
Passive Safety  ความปลอดภัยด้วยตัวเอง, ความปลอดภัยแบบกสานติ์
Pay Load  น้ำหนักบรรทุก
PCV (Positive Crankcase Ventilation)  พีซีวี (การระบายไอห้องข้อเหวี่ยงแบบปิด)
PCV Valve  ลิ้นพีซีวี
Pedal Bleeding  การไล่ลมเบรกด้วยคันเหยียบ
Pedal Reserve  ระยะสำรองคันเหยียบ
Percent Of Grade  ร้อยละความชัน
Percolation  การไหลซึม
Petrol  เบนซิน
Petrol Engine  เครื่องยนต์เบนซิน
Petroleum  ปิโตรเลียม
Petrol Injection  การฉีดเบนซิน
Petrol Pump  เครื่องสูบเบนซิน, ปั๊มเบนซิน
Photochemical Smog  หมอกควันแบบโฟโตเคมี
Pickup Coil  ขดลวดจ่ายศักย์เหนี่ยวนำ
Pickup Truck  รถพิกอัป
Pilot Bearing  ตลับลูกปืนหัวเพลาคลัตช์
Pilot Jet; Idle Jet; Slow-Running Jet  นมหนูเดินเบา
Pilot Light  ไฟนำ
Pilot Shaft  เพลานำ
Pilot Valve  ลิ้นนำ
Pinion; Pinion Gear  เฟืองเล็ก
Pinion Shaft  เพลาเฟืองเล็ก
Pintle  สลัก
Pintle Hook  สลักตะขอต่อพ่วง
Pintle Nozzle  หัวฉีดแบบเดือย
Piston  ลูกสูบ
Piston Clearance  ระยะห่างลูกสูบ
Piston Collapse  การยุบของกระโปรงลูกสูบ
Piston Compression Height  ระยะสลักถึงหัวลูกสูบ
Piston Crown; Piston Head  หัวลูกสูบ
Piston Displacement  ความจุกระบอกสูบ
Piston Engine; Reciprocating Engine  เครื่องยนต์ลูกสูบ
Piston Head; Piston Crown  หัวลูกสูบ
Piston Land  ผิวลูกสูบระหว่างแหวน
Piston Pin; Gudgeon Pin; Wrist Pin  สลักลูกสูบ
Piston Ring  แหวนลูกสูบ
Piston Ring Gap; Ring Gap  ระยะปากแหวน
Piston Ring Groove; Ring Groove  ร่องแหวนลูกสูบ
Piston Skirt  กระโปรงลูกสูบ
Piston Slap  เสียงลูกสูบตบข้าง
Pitching  การปักแล้วเงย
Pitman Arm  แขนพิตแมน
Plain Bearing  รองลื่น
Planetary Gear Train  ขบวนเฟืองแพลเนต
Planet Carrier  ชิ้นรองรับชุดเฟืองแพลเนต
Planet Gear; Planet Pinion  เฟืองแพลเนต
Plastic Filler สีโป๊พลาสติก
PlasticGasket Compound; Formed-In-Place Gasket  ปะเก็นเหลว
Plastigage  พลาสทิเกจ
Plate  แผ่นธาตุ
Play; Free Play; Lash  ระยะว่าง
Plug Gap; Spark Gap  ช่องว่างเขี้ยวหัวเทียน
Plug Lead  สายหัวเทียน
Plunger  พลันเจอร์
Ply  ชั้นโครงสร้างยางรถ
Ply Rating (PR)  ค่าประเมินความแข็งแรงชั้นโครงสร้างยางรถ (พีอาร์)
Pneumatic Suspension  ระบบรองรับแบบใช้ลม
Pneumatic Tire; Pneumatic Tyre  ยางสูบลม
Pocketing  บ่าลิ้นจม
Points; Breaker Points; Contact Points  หน้าทองขาว
Pole Trailer  รถกึ่งพ่วงปรับความยาวได้
Pop-Back; Blow-Back; Popping Back; Spit Back  การเผาไหม้ย้อนกลับ
Poppet Valve  ลิ้นดอกเห็ด
Popping Back; Blow-Back; Pop-Back; Spit Back  การเผาไหม้ย้อนกลับ
Ported Vacuum  ช่องสุญญากาศ
Ported-Vacuum Switch (PVS)  สวิตช์ช่องสุญญากาศ (พีวีเอส)
Porting  การปรับแต่งช่องไอดีไอเสีย
Port Injection; Multiple-Point Injection  การฉีดแยกช่องไอดี
Positive Crankcase Ventilation (PCV)  การระบายไอห้องข้อเหวี่ยงแบบปิด (พีซีวี)
Positive Pole; Positive Terminal  ขั้วบวก
Pour Point  จุดเริ่มไหล
Power Booster  หม้อเสริมกำลัง
Power Brake  เบรกเสริมกำลัง
Power Cylinder  กระบอกสูบเสริมกำลัง
Power Hop  การกระชาก
Power Piston  ลูกสูบเสริมกำลัง
Power Steering  ระบบพวงมาลัยเสริมกำลัง
Power Stroke  จังหวะกำลัง
Power Train; Drive Train  ขบวนส่งกำลัง
PR (Ply Rating)  พีอาร์ (ค่าประเมินความแข็งแรงชั้นโครงสร้างยางรถ)
Prechamber; Precombustion Chamber  ห้องเผาไหม้ก่อน
Precision-Insert Bearing; Slip-In Bearing  รองลื่นสำเร็จรูป
Precombustion Chamber; Prechamber  ห้องเผาไหม้ก่อน
Pre-Ignition  การชิงจุดระเบิด
Preloading  การให้ภาระก่อน
Press  แท่นอัด
Press-Fit; Drive-Fit  การสวมอัด
Pressure Bleeder  เครื่องอัดน้ำมันเบรก
Pressure Cap; Radiator Pressure Cap  ฝาหม้อน้ำความดัน
Pressure-Differential Valve  ลิ้นเตือนความดันตก
Pressure-Feed Oil system  ระบบหล่อลื่นแบบความดัน
Pressure-Limiting Valve; Limiting Valve  ลิ้นจำกัดความดัน
Pressure Plate; Clutch Pressure Plate  แผ่นกดคลัตช์
Pressure Regulator  ตัวคุมค่าความดัน
Pressure-Relief Valve; Relief Valve  ลิ้นระบายความดัน
Pressure Tester  เครื่องทดสอบความดัน
Pressure Valve  ลิ้นความดัน
Prevailing-Torque Fasteners  ตัวยึดกันคลาย
Prevailing-Torque Nut  แป้นเกลียวกันคลาย
Preventive Maintenance  การบำรุงรักษาแบบป้องกัน
Primary Circuit  วงจรปฐมภูมิ
Primary Current  กระแสปฐมภูมิ
Primary Winding  ขดลวดปฐมภูมิ
Prime Coat  สีรองพื้น
Printed Circuit วงจรพิมพ์
Progressive Linkage  กลไกก้านต่อก้าวหน้า
Prony Brake  โพรนีเบรก
Propeller Shaft  เพลากลาง
Proportioning Valve  ลิ้นแบ่งความดัน
Pull  ปัด
Pulley  รอก
Pull-Off Spring  สปริงเกือกเบรก
Pump  เครื่องสูบ, ปั๊ม
Pump-Braking; Cadence Braking  การย้ำเบรกกันปัด
Purge Valve  ลิ้นรุทิ้ง
Push-Rod  ก้านกระทุ้ง
Putty  สีโป๊
PVS (Ported-Vacuum Switch)  พีวีเอส (สวิตช์ช่องสุญญากาศ)

Q
Quarter Light  กระจกหูช้าง
Quartz-Halogen Buld  หลอดไฟควอตซ์-แฮโลเจน
Quench Area  บริเวณเย็น
Quick Charger  เครื่องประจุแบตเตอรี่แบบเร็ว

R
Race  รางลูกปืน
Rack And Pinion Gear  เฟืองสะพาน
Rack-And-Pinion Steering Gear  เฟืองบังคับเลี้ยวแบบเฟืองสะพาน
Radial-Ply Tire; Radial-Ply Tyre; Radial Tire; Radial Tyre  ยางเรเดียล
Radial Runout  ความส่ายจากแนวรัศมี, ความเบี้ยวจากแนวรัศมี
Radial Tire; Radial-Ply Tire; Radial-Ply Tyre; Radial Tyre  ยางเรเดียล
Radiator  หม้อน้ำ
Radiator Cap  ฝาหม้อน้ำ
Radiator Hose  ท่ออ่อนหม้อน้ำ
Radiator Pressure Cap; Pressure Cap  ฝาหม้อน้ำความดัน
Radius Arm; Radius Rod  แขนยึด
Radius Ride  การปีนตามแนวรัศมี
Radius Rod; Radius Arm  แขนยึด
Ram-Air Cleaner  หม้อกรองอากาศแบบอัดเข้า
R And R (Remove And Reinstall)  อาร์แอนด์อาร์ (ถอดประกอบ)
Raster Pattern; Stacked Pattern  แบบคลื่นเรียงแนวตั้ง
Reach  ความยาวเกลียวหัวเทียน
Rear Axle  เพลาท้าย
Rear Lamp; Tail Lamp  ไฟท้าย
Rear Panel  แผงท้ายรถ
Rear Suspension  ระบบรองรับล้อหลัง
Rear-End Torque  ทอร์กบนเสื้อเพลาท้าย
Rear-Wheel Drive  ระบบขับเคลื่อนล้อหลัง
 Rebore; Boring; Reborning  การคว้านกระบอกสูบ
Rebound Valve  ลิ้นบังคับการไหลกลับ
Recapped Tire; Retreaded Tire  ยางหล่อดอก
Reciprocating Engine; Piston Engine  เครื่องยนต์ลูกสูบ
Recovery Tank; Expansion Tank  ๑.หม้อน้ำล้น ๒.หม้อกันล้น
Red Line เส้นแดง
Reed Valve  ลิ้นแบบใบอ่อน
Reflector  แผ่นสะท้อนแสง
Regeneration System  ระบบอุ่นอากาศเข้า
Relay  รีเลย์
Release Bearing; Clutch Thrust Bearing; Throwout Bearing; Withdrawal Bearing  ตลับลูกปืนคลัตช์
Release Fingers; Release Lever Plate; Release Levers  นิ้วคลัตช์
Release Spring; clutch Spring  สปริงคลัตช์
Relief Valve; Pressure-Relief Valve  ลิ้นระบายความดัน
Reluctor  รีลักเตอร์
Remove And Reinstall (R And R)  ถอดประกอบ (อาร์แอนด์อาร์)
Research Octane Number (RON)  เลขออกเทนวิจัย (อาร์โอเอ็น)
Reserve capacity  ความจุสำรอง
Resistor Spark Plug  หัวเทียนมีตัวต้านทาน
Resonator  ตัวลดเสียงไอเสีย
Retainer Lock; Valve Keeper; Valve Key; Valve Lock; Valve-Spring-Retainer Lock  ตัวประกบตีนลิ้น
Retard; Spark Retard  ตั้งไฟอ่อน, ปรับไฟอ่อน
Retarded Spark  ไฟอ่อน
Retreaded Tire; Recapped Tire  ยางหล่อดอก
Rverse Elliott Steering Knuckle  หัวต่อแกนล้อแบบเอลเลียตผันกลับ
Reverse Flushing  การล้างสวนทาง
Reverse Idler Gear  เฟืองส่งผ่านเกียร์ถอยหลัง
Reersing Light; Backup Light  ไฟถอยหลัง
Ribbon-Cellular Radiator  หม้อน้ำแบบรังผึ้ง
Ribbon-Cellular Radiator Core  ไส้หม้อน้ำแบบรังผึ้ง
Rich Mixture  ไอดีหนา
Rich Running; Loading  ไอดีหนาเกิน
Ridge Reamer; cylinder Ridge Reamer; Ring-Ridge Remover  เครื่องปาดขอบในของกระบอกสูบ
Riding The Clutch  การเหยียบแช่คลัตช์
Rigid Axle; beam Axle  เพลาคาน
Rim  ขอบล้อ
Ring Gap; Piston Ring Gap  ระยะปากแหวน
Ring Gear  ๑.เฟืองวงแหวน ๒.เฟืองบายศรี ๓.เฟืองสตาร์ต
Ring Groove; Piston Ring Groove  ร่องแหวนลูกสูบ
Ring Ridge  ขอบในของกระบอกสูบ
Ring-Ridge Remover; Cylinder Ridge Reamer; Ridge Reamer  เครื่องปาดขอบในของกระบอกสูบ
Ring Spanner; Box Wrench  ประแจแหวน
Roadability  คุณภาพรถบนถนน
Road-Draft Tube  ท่อระบายไอน้ำมันเครื่อง
Road-Holding  การเกาะถนน
Road Roar  เสียงยางบดถนน
Roadworthiness  สภาพพร้อมวิ่ง
Rocker; Finger; Rocker Arm  กระเดื่องกดลิ้น
Rocker Clearance; Valve Clearance; Valve Lash  ระยะตั้งลิ้น
Rocker Cover  ฝาครอบลิ้น
Rocker Shaft  เพลากระเดื่องกดลิ้น
Rod Bearing; Connecting-Rod Bearing  รองลื่นก้านสูบ
Rod Big Eng; Big-End  ปลายใหญ่ก้านสูบ
Rod Bolt  สลักเกลียวก้านสูบ
Rod Small Eng; Little-End; Small-End  ปลายเล็กก้านสูบ
Roll  การโคลง
Roll bar  โครงคุ้มกัน
Roller Bearing  ตลับลูกปืนเม็ดยาว
Roller Tappet  ลูกกระทุ้งลิ้นแบบลูกกลิ้ง
Rolling Idle; Loping Idle  เดินเบาไม่สม่ำเสมอ
Rolling Radius  รัศมีการกลิ้ง
Roll Steer  การเอียงเลี้ยว
RON (Research Octane Number)  อาร์โอเอ็น(เลขออกเทนวิจัย)
Roof Lining; Headlining  วัสดุบุหลังคา
Room-Temperature-Vulcanising Sealant; Aerobic Gasket Material; RTV Sealant  วัสดุปะเก็นแอโรบิก
Rotary Engine  เครื่องยนต์โรทารี
Rotary Valve  ลิ้นหมุน
Rotor  ตัวหมุน
Rotor Arm; Distributor Rotor; Distributor Rotor Arm  หัวนกกระจอก
Rotor Oil Pump  เครื่องสูบน้ำมันเครื่องแบบตัวหมุน, ปั๊มน้ำมันเครื่องแบบตัวหมุน
Rough Idle  เดินเบาไม่เรียบ
RTV Sealant; Aerobic Gasket Material; Room-Temperature-Vulcanising Sealant  วัสดุปะเก็นแอโรบิก
Rubber Solution  น้ำยาปะยางใน
Rubbing Compound; Cutting Compound  ยาขัดสี
Run-In  รันอิน
Running-On; Afterrunning; Diseling; Run-On  เครื่องเดินค้าง
Runout; Wobble  การส่าย

S
SAE (Society Of Automotive Engineers)  เอสเออี (สมาคมวิศวกรยานยนต์)
SAE Gross brake Horsepower (SAE Gross Bhp)  แรงม้าเพลารวบยอดเอสเออี (บีเอชพีรวบยอดเอสเออี)
SAE Net Brake Horsepower (SAE Net Bhp)  แรงม้าเพลาสุทธิเอสเออี (บีเอชพีสุทธิเอสเออี)
SAE Oil Grade  เกรดน้ำมันหล่อลื่นเอสเออี
Safety Belt; Seat Belt  เข็มขัดนิรภัย
Safety Glass  กระจกนิรภัย
Safety Stand; Car Stand; Jack Stand  ขาตั้งรับรถ
Saloon; Sedan  รถเก๋ง
Scavenging  การไล่ไอเสีย
Scored  มีรายขูดขีด
Scraper  เหล็กขูด
Scraper Ring; Oil-Control Ring; Oil Ring; Oil Scraper Ring  แหวนกวาดน้ำมันเครื่อง
Screw  สกรู
Screwdriver  ไขควง
SDV (Spark Delay Valve)  เอสดีวี (ลิ้นหน่วงการเกิดประกายไฟ)
Seal  กันรั่ว
Sealant; Sealer; Sealing Compound  สารกันรั่ว
Sealed-Beam Headlight  ไฟหน้าผนึกสนิท
Sealer; Sealant; Sealing Compound  สารกันรั่ว
Sealing Washer  แหวนกันรั่ว
Seat Belt; Safety Belt  เข็มขัดนิรภัย
Secondary Air  อากาศทุติยภูมิ
Secondary Available Voltage  แรงเคลื่อนไฟฟ้าทุติยภูมิผลิตได้
Secondary Circuit  วงจรทุติยภูมิ
Secondary Venturi  คอคอดทุติยภูมิ
Section Height  ความสูงภาคตัด
Section Width  ความกว้างภาคตัด
Sector  เฟืองเสี้ยว
Sedan; Saloon  รถเก๋ง
Selector Fork  ก้ามปูเลือกเฟือง
Selector Mechanism  กลไกเลือกเกียร์
Selector Rod  ก้านเลือกเฟือง
Self-Adjuster  ตัวปรับเอง
Self-Aligning Torque; Aligning Torque  ทอร์กคืนศูนย์
Self-Diagnostic System  ระบบแสดงปัญหาขัดข้อง
Self-Discharge  การปล่อยประจุเอง
Self-Energization  การให้แรงเสริมตัวเอง
Self-Induction  การเหนี่ยวนำตัวเอง
Self-Locking Nut  แป้นเกลียวล็อกตัวเอง
Self-Servo Effect  ผลการเสริมแรงตัวเอง
Self-Tapping Screw  สกรูตัดเกลียวเอง
Semi-Conductor Ignition System  ระบบจุดระเบิดแบบสารกึ่งตัวนำ
Semi-Elliptic Spring  แหนบกึ่งวงรี
Semi Trailer  รถกึ่งพ่วง
Semi-Trailing Arm  แขนคล้อยหลัง
Sensor  ตัวรับรู้
Separator; Battery Separator  แผ่นกั้นในแบตเตอรี่
Service Rating  ค่าประเมินน้ำมันเครื่อง
Servo  เซอร์โว
Servo System  ระบบเซอร์โว
Shackle; Spring Shackle  ห่วงยึดแหนบ, โตงเตง
Shaft  เพลา
Shell Bearing  รองลื่นสองฝา
Shift Lever; Gear Lever  คันเกียร์
Shift Valve  ลิ้นเปลี่ยนเกียร์
Shim  แผ่นจีม
Shimmy  การสั่นแกว่ง
Shock Absorber; Suspension Damper  ตัวหน่วงการสั่นสะเทือน
Shoe; Brake Shoe  เกือกเบรก, ฝักเบรก
Short-Arm Long-Arm Suspension  ระบบรองรับแบบปีกนกสั้น-ยาว
Short Block; Short Engine; Short Motor  เครื่องยนต์ส่วนหลัก
Short Heel Contact; Heel Contact  สัมผัสโคน
Short Motor; Short Block; Short Engine  เครื่องยนต์ส่วนหลัก
Short Toe Contact; Toe Contact  สัมผัสปลาย
Shroud  แผ่นป้องลม
Shuttle Valve  ลิ้นกระสวย
Siamese Ports  ช่องร่วมแฝด
Side-Light; Parking Light  ไฟจอด
Side-Valve Engine  เครื่องยนต์แบบลิ้นข้าง
Sidewall  แก้มยางรถ
SI Engine; Spark-Ignition Engine  เครื่องยนต์เอสไอ, เครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยประกายไฟ
Silencer  หม้อลดเสียง
Silicone Rubber  ยางซิลิโคน
Single-Chamber Capacity  ความจุห้องเดี่ยว
Single-Piston Caliper  ก้ามปูเบรกจานแบบสูบเดียว
Single-Point Injection  การฉีดจุดเดียว
Sipes; Kinfe Cuts  ร่องดอกละเอียด
Skid-Control Valve  ลิ้นควบคุมการไถล
Slant Engine  เครื่องยนต์กระบอกสูบเอียง
Slave Cylinder; Brake Cylinder; Brake Wheel Cylinder; Wheel Cylinder  ชุดกระบอกเบรก
Sliding Caliper  ก้ามปูเลื่อน
Sliding Gear  เฟืองเลื่อน
Sliding Joint; Slip Joint  ข้อต่อเลื่อน
Slip Angle  มุมลื่นไถล
Slip-In Bearing; Precision-Insert Bearing  รองลื่นสำเร็จรูป
Slip Joint; Sliding Joint  ข้อต่อเลื่อน
Slow-Running  รอบเดินเบา
Slow-Running Jet; Idle Jet; Pilot Jet  นมหนูเดินเบา
Slow-Running Screw; Throttle-Stop Screw  สกรูปรับเดินเบา
Sludge  โคลนน้ำมันเครื่อง
Small-End; Little-End; Rod Small End  ปลายเล็กก้านสูบ
Smoke In Exhaust  ควันในไอเสีย
Snap Ring  แหวนกันหลุด
Society Of Automotive Engineers (SAE)  สมาคมวิศวกรยานยนต์ (เอสเออี)
Sodium-Cooled Valve; Sodium-Filled Valve  วาล์วหล่อเย็นด้วยโซเดียม
Solenoid  โซเลนอยด์
Solid Axle  เพลาแข็ง
Solid Injection  การฉีดแบบลูกสูบอัด
Solid-State Regulator  ตัวคุมค่าแบบโซลิดสเตต
Spark; Jump Spark  ประกายไฟ
Spark Advance; Ignition Advance  การเร่งไฟ
Spark Advance Mechanism; Advance Mechanism; Ignition Advance Mechanism  กลไกเร่งไฟ
Spark Delay Valve (SDV)  ลิ้นหน่วงการเกิดประกายไฟ (เอสดีวี)
Spark Duration  ช่วงเกิดประกายไฟ
Spark Gap; Plug Gap  ช่องว่างเขี้ยวหัวเทียน
Spark-Ignition Engine; SI Engine  เครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยประกายไฟ, เครื่องยนต์เอสไอ
Sparking Plug; Spark Plug  หัวเทียน
Spark Knock  น็อกจากประกายไฟ
Spark Line  เส้นประกายไฟ
Spark Plug; Sparking Plug  หัวเทียน
Spark Plug Gauge  เกจหัวเทียน
Spark Plug Heat Range; Heat Range  ช่วงความร้อนหัวเทียน
Spark Retard; Retard  ตั้งไฟอ่อน, ปรับไฟอ่อน
Spark Test  การทดสอบประกายไฟ
Speedometer  มาตรอัตราเร็ว
Spider  กากบาท
Spider Gear  เฟืองสไปเดอร์
Spigot  เดือย
Spiral Bevel Gear  เฟืองดอกจอกฟันโค้ง
Spit-Back; Blow-Back; Pop-back; Popping Back  การเผาไหม้ย้อนกลับ
Splash-Feed Oil System  ระบบหล่อลื่นแบบวิดสาดน้ำมัน
Splash Lubrication  การหล่อลื่นแบบวิดสาด (น้ำมัน)
Splayed Crankpins  สลักข้อเหวี่ยงแยกส่วนก้านสูบ
Spline  ร่องฟัน
Spline Joint  ข้อต่อร่องฟัน
Split Brake System  ระบบเบรกแยกวงจร
Split Cone; Collet  ประกับล็อก
Split Pin; Cotter Pin  สลักปลายแยก
Spoiler  สปอยเลอร์
Spongy Brake Pedal; Spongy Pedal  คันเหยียบเบรกหยุ่นตัว
Spool Valve  ลิ้นหลอดด้าย
Sprag Clutch  คลัตช์ทางเดียวแบบค้ำยัน
Spring  สปริง
Spring Clip  ตัวรัดแหนบ
Spring Eye  หูแหนบ
Spring Hanger; Hanger Bracket  แท่นยึดหูแหนบ
Spring Retainer; Valve Spring Retainer  ฐานสปริงลิ้น
Spring Shackle; Shackle  ห่วงยึดแหนบ, โตงเตง
Sprocket  เฟืองโซ่
Sprung Weight  น้ำหนักบนสปริง
Spur Gear; Straight-Cut Gear  เฟืองฟันตรง
Spurt-Hole  ช่องพ่นน้ำมัน
Squab  พนักพิง
Square Engine  เครื่องยนต์ช่วงชักเท่า
Squish Area  บริเวณพ่นไอดี
Stabilizer; Antiroll bar; Stabilizer Bar; Sway Bar  ท่อนกันโคลง
Stacked Pattern; Raster Pattern  แบบคลื่นเรียงแนวตั้ง
Stall  เครื่องยนต์สะดุดดับ
Stall Test  การทดสอบขณะหยุดหมุน
Starter; Cranking Motor; Starter Motor; Starting Motor  มอเตอร์ติดเครื่อง, มอเตอร์สตาร์ต
Starter Pinion Gear  เฟืองขับมอเตอร์ติดเครื่อง, เฟืองขับมอเตอร์สตาร์ต
Starter Relay  รีเลย์สตาร์ต
Staring Motor; Cranking Motor; Starter; Starter Motor  มอเตอร์ติดเครื่อง, มอเตอร์สตาร์ต
Static Balance  ดุลสถิต
Static Friction  ความเสียดทานสถิต
Station Wagan; Estate Car  รถตรวจการ
Stator  สเตเตอร์
Steering Arm  แขนบังคับเลี้ยว
Steering Axis  แกนบังคับเลี้ยว
Steering Axis Inclination  ความเอียงแกนบังคับเลี้ยว
Steering Box  กระปุกพวงมาลัย
Steering Column; Steering Shaft  แกนพวงมาลับ
Steering Feedback  ผลป้อนกลับที่พวงมาลัย
Steering Gear  ๑.เฟืองพวงมาลัย ๒.เฟืองบังคับเลี้ยว
Steering Gear Box  กระปุกเฟืองพวงมาลัย
Steering Geometry  เรขาคณิตบังคับเลี้ยว
Steering Kickback  พวงมาลับตีกลับ
Steering Knuckle; Knuckle  หัวต่อแกนล้อ
Steering Lock  ล็อกแกนพวงมาลัย
Steering Pivot; Steering Swivel  เดือยบังคับเลี้ยว
Steering Play  ระยะฟรีพวงมาลัย
Steering Ratio  อัตราทดพวงมาลัย
Steering Rod  ก้านต่อบังคับเลี้ยว
Steering Shaft; Steering Column  แกนพวงมาลัย
Steering Spindle  แกนล้อเลี้ยว
Steering Swivel; Steering Pivot  เดือยบังคับเลี้ยว
Steering System  ระบบบังคับเลี้ยว
Steering Wheel  พวงมาลัย
Stethoscope  เครื่องฟังตรวจ
Sticky Clutch  คลัตช์ไม่จาก
Stirling Engine  เครื่องยนต์สเตอร์ลิง
Stoichiometric Ratio  อัตราส่วนปริมาณสัมพันธ์
Stop Light; Brake Light  ไฟเบรก
Stopping Distance  ระยะหยุด
Straigth-Cut Gear; Spur Gear  เฟืองฟันตรง
Straight Eight/Six  เครื่องยนต์แปดหรือหกสูบเรียงแถว
Strainer  ตะแกรงกรอง
Strangler; Choke  โช้ก
Strangler Flap Choke Flap  ลิ้นโช้ก
Stratified Charge  ประจุไอดีเป็นชั้น
Streamlining  การทำให้เพรียวลม
Striker Plate  แผ่นรับกลอนประตูรถ
Stroboscope  สตรอโบสโคป
Stroke  ๑.ระยะชัก ๒.จังหวะ
Stroker Kit  ชุดเพิ่มระยะชัก
Strut  ท่อนยึดปีกนกล่าง
Stub Axle  แกนล้อ
Stud; Stud Bolt  สลักเกลียวสองปลาย
Stud Extractor  เครื่องมือถอนสลักขาด
Stumble  การสะดุด
Sub-Frame  โครงย่อย
Suction Stroke; Inlet Stroke; Intake Stroke  จังหวะดูด
Sump; Oil Pan; Pan  อ่างน้ำมันเครื่อง
Sun Gear  เฟืองกลาง
Sunroof  หลังคารับแดด
Supercharger  ตัวอัดบรรจุอากาศ
Superimposed Pattern  แบบคลื่นเรียงซ้อนทับ
Surface Grinder  เครื่องเจียผิวราบ
Surface Ignition  การจุดระเบิดโดยผิวร้อน
Suspension; Suspension System  ระบบรองรับ
Suspension Arm; Control Arm; Wishbone; Wishbone Arm  ปีกนก
Suspension Damper; Shock Absorber  ตัวหน่วงการสั่นสะเทือน
Suspension System; SuspenSion  ระบบรองรับ
Sway Bar; Antiroll Bar; Stabilizer; Stabilizer Bar  ท่อนกับโคลง
Swept Volume  ปริมาตรช่วงชักลูกสูบ
Swing Axle  เพลาขับแบบปีก
Swinging Caliper  ก้ามปูเหวี่ยง
Swivel Pin; King Pin; Knuckle Pin  สลักล้อ
Synchromesh Transmission  การส่งกำลังแบบประสานกัน, การส่งกำลังแบบซิงโครเมช
Synchronizer  ตัวประสานเฟือง
Synthetic Oil  น้ำมันสังเคราะห์
Synthetic Resin  เรซินสังเคราะห์

T
Tachometer  มาตรอัตรารอบ
Tail Lamp; Rear Lamp  ไฟท้าย
Tail Pipe  ท่อไอเสียท่อนปลาย
Tandem Master Cylinder  แม่ปั๊มเบรกแบบสองตอน
Tappet; Lifter; Valve Lifter; Valve Tappet  ลูกกระทุ้งลิ้น
TBI (Throttle-Body Injection)  ทีบีไอ (การฉีดเข้าช่องลิ้นปีกผีเสื้อ)
TDC (Top Dead Center)  ทีดีซี (ศูนย์ตายบน)
TEL (Tetraethyl Lead)  ทีอีแอล (เททระเอทิลเลด)
Telescopic Damper; Telescopic Shock Absorber  ตัวหน่วงการสั่นสะเทือนแบบกระบอก
Telescopic Steering Column  แกนพวงมาลัยยืดหดได้แบบกระบอก
Tempered Glass  กระจก (นิรภัย) แบบเทมเปอร์
Tetraethyl Lead (TEL)  เททระเอทิลเลด (ทีอีแอล)
Thermactor; Air-Injection System  ระบบฉีดอากาศ
Thermal Reactor  เครื่องปฏิกรณ์อุณหภาพ
Thermostat  เทอร์มอสแตต
Thermostatic Air Cleaner; Thermostatically Controlled Air Cleaner  หม้อกรองอากาศควบคุมด้วยเทอร์มอสแตต
Thermostatic Gauge  เกจเทอร์มอสแตต
Thermo-Syphon  เทอร์มอไซฟอน
Three-Mode cycle  วัฏจักรสามแบบวิธี
Three-Way Catalytic Converter (TWC)  เครื่องฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกิริยาสามทาง, แคทาลิติกคอนเวอร์เตอร์สามทาง (ทีดับเบิลยูซี)
Throat  คอคอด
Throttle; Butterfly Valve; Throttle Plate; Throttle Valve  ลิ้นปีผีเสื้อ
Throttle-Body Injection (TBI)  การฉีดเข้าช่องลิ้นปีกผีเสื้อ (ทีบีไอ)
Throttle Plate; Butterfly Valve; Throttle; Throttle Valve  ลิ้นปีกผีเสื้อ
Throttle-Return Check  ตัวผ่อนการกลับของลิ้นปีกผีเสื้อ
Throttle Solenoid Positioner  โซเลนอยด์ควบคุมตำแหน่งลิ้นปีกผีเสื้อ
Throttle-Stop Screw; Slow-Running Screw  สกรูปรับเดินเบา
Throttle Valve; Butterfly Valve; Throttle; Throttle Plate  ลิ้นปีกผีเสื้อ
Throw  ระยะเหวี่ยง
Throwout Bearing; Clutch Thrust Bearing; Release Bearing; Withdrawal bearing  ตลับลูปืนคลัตช์
Thrust Bearing  ๑.ตลับลูกปืนกันรุน ๒.รองลื่นกันรุน
Thrust Washer  แหวนรองกันรุน
Tick-Over; Idle; Idling  เดินเบา
Tie Rod; Track Rod  คันส่ง
Tilt Steering Wheel  พวงมาลัยปรับมุม
Timer; Distributor; Ignition Distributor  จานจ่าย
Timing Advance  การตั้งไฟแก่, การปรับไฟแก่
Timing belt  สายพานเพลาลูกเบี้ยว
Timing Chain  โซ่เพลาลูกเบี้ยว
Timing Gear  เฟืองเพลาลูกเบี้ยว
Timing Light  แสงตั้งไฟ
Timing Mark  เครื่องหมายตั้งจังหวะ
Tire Carcass; Carcass; Tire Casing; Tyre Carcass; Tyre Casing  โครงยาง
Tire Groove; Tyre Groove  ร่องยาง
Tire Rotation; Tyre Rotation  การสลับยาง
Tire Tread; Tyre Tread  ดอกยาง
Tire Tube; Inner Tube; Tyre Tube  ยางใน
Toe Contact; Short Toe Contact  สัมผัสปลาย
Toe-In  โทอิน
Toe-Out  โทเอาต์
Toe-Out On Turns  โทเอาต์ขณะเลี้ยว
Toothed Belt; Cog Belt  สายพานร่องฟัน
Top Dead Center (TDC)  ศูนย์ตายบน (ทีดีซี)
Torque  ทอร์ก, แรงบิด
Torque Converter  ทอร์กคอนเวอร์เตอร์
Torque test  การทอดสอบทอร์ก
Torsion Bar; Torsion-Bar Spring  แท่งบิด, ทอร์ชันบาร์
Torsion Bar Steering Gear  เฟืองบังคับเลี้ยวแบบแท่งบิด
Toughened Glass  กระจก (นิรภัย) แบบเหนียว
Track  ระยะล้อ
Track Rod; Tie Rod  คันส่ง
Traction  แรงฉุดฉาก
Tractive Effort  ความสามารถฉุดลาก
Tractor  ๑.หัวลาก ๒.รถแทรกเตอร์
Tractor Breakaway Valve  ลิ้นนิรภัยเมื่หัวลากหลุด
Trailer  รถพ่วง
Trailing Shoe  เกือกเบรกตาม, ฝักเบรกตาม
Transaxle  ชุดเพลาส่งกำลัง
Transmission  ๑.ชุดส่งกำลัง ๒.กระปุกเกียร์
Tread  ๑.ดอกยาง ๒.ระยะล้อ
Trip Meter; Trip Odometer; Trip Recorder  มาตรเดินทาง
Trouble Shooting  การหาเหตุแก้ไขข้อขัดข้อง
Truck Tractor  หัวลาก
Trunk; Boot  ห้องเก็บของ
 Tube-And-Fin Radiator  หม้อน้ำแบบท่อครีบ
Tubeless Tire; Tubeless Tyre  ยางไร้ยางใน
Tuned Intake System  ระบบ (ท่อร่วม) ไอดีแบบปรับแต่ง
Tune-Up; Tuning  การปรับแต่งเครื่องยนต์
Turbocharger  ตัวอัดบรรจุอากาศเทอร์โบ
Turning Circle  เส้นผ่านศูนย์กลางวงเลี้ยวแคบสุด
Turning Radius  รัศมีเลี้ยว
Turn Signal; Directional Signal  สัญญาณไฟเลี้ยว
TWC (
Three-Way
Catalytic Converter)  ทีดับเบิลยูซี (เครื่องฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกิริยาสามทาง, แคทาลิติกคอนเวอร์เตอร์สามทาง)
Two Cycle Engine; Two-Stroke Cycle Engine; Two-Stroke Engine  เครื่องยนต์สองจังหวะ
Two-Leading-Shoe Brakes  เบรกแบบเกือกนำสองตัว
Two-Speed Rear Axle  เพลาท้ายทดความเร็วสองระดับ
Two-Stroke Cycle Engine; Two Cycle Engine; Two-Stroke Engine  เครื่องยนต์สองจังหวะ
Two-Wire System; Insulated-Return System  ระบบไฟสองสาย
Tyre Carcass; Carcass; Tire Carcass; Tire Casing; Tyre Casing  โครงยาง
Tyre Groove; Tire Groove  ร่องยาง
Tyre Rotation; Tire Rotation  การสลับยาง
Tyre Tread; Tire Tread  ดอกยาง
Tyre Tube; Inner Tube; Tire Tube  ยางใน

U
U-Bolt  สลักเกลียวรูปตัวยู
ULG (Unleaded Gasolene)  ยูแอลจี (แกโซลีนไร้สารตะกั่ว)
ULP (Unleaded Petrol)  ยูแอลพี (เบนซินไร้สารตะกั่ว)
Undercoat  สีรองหน้า
Undersquare Engine  เครื่องยนต์ช่วงชักยาว
Understeer  ดื้อโค้ง
Unitary Construction; integral Construction; Monocoque; Unitized Body; Unitized Construction  ตัวถังแบบไร้โครง
Unit Power Plant  ชุดเครื่องยนต์รวมระบบส่งกำลัง
Universal Joint  ข้อต่อสากล, ข้อต่ออ่อน
Unleaded Gasolene (ULG)  แกโซลีนไร้สารตะกั่ว (ยูแอลจี)
Unleaded Petrol (ULP)  เบนซินไร้สารตะกั่ว (ยูแอลพี)
Unsprung Weight  น้ำหนักนอกสปริง
Updraft Carburetor; Downdraught Carburettor  คาร์บูเรเตอร์แบบดูดขึ้น
Upper Beam; High Beam; Main Beam  ไฟสูง
Upshift  เปลี่ยนเกียร์ขี้น

V
Vacuum Advance  ๑.กลไกเร่งไฟสุญญากาศ ๒.การเร่งไฟสุญญากาศ
Vacuum-Control Temperature-Sensing Valve  วาล์วควบคุมสุญญากาศด้วยอุณหภูมิ
Vacuum Control Unit  ชุดควบคุมสุญญากาศ
Vacuum-Control Valve; Coolant-Override Valve  ลิ้นช่องสุญญากาศ
Vacuum Gauge  เกจสุญญากาศ
Vacuum motor  มอเตอร์แบบสุญญากาศ
Vacuum Pump; Aspirator  ปั๊มสุญญากาศ
Vacuum Servo  ระบบเซอร์โวสุญญากาศ
Vacuum Switch  สวิตช์สุญญากาศ
Vacuum-Suspended Power Brake  เบรกเสริมกำลังแบบหม้อสุญญากาศ
Valve  ลิ้น, วาล์ว
Valve Cap  ฝาจุ๊บ
Valve Clearance; Rocker Clearance; Valve Lash  ระยะตั้งลิ้น
Valve Face  หน้าลิ้น
Valve Float  ลิ้นลอย
Valve Grinding  การเจียลิ้น
Valve Guide; Valve Stem Guide  ปลอกก้านลิ้น
Valve Head  หัวลิ้น
Valve-In-Head Engine  เครื่องยนต์แบบลิ้นในฝาสูบ
Valve Keeper; Retainer Lock; Valve Key; Valve Lock; Valve-Spring-Retainer Lock  ตัวประกบตีนลิ้น
Valve lash; Rocker Clearance; Valve Clearance  ระยะตั้งลิ้น
Valve Lift  ช่วงยกลิ้น
Valve Lifter; Lifter; Tappet; Valve Tappet  ลูกกระทุ้งลิ้น
Valve Lock; Retainer Lock; Valve Keeper; Valve Key; Valve-Spring-Retainer Lock  ตัวประกอบตีนลิ้น
Valve Margin  ขอบลิ้น
Valve Overlap  องศาลิ้นซ้อนเหลื่อม
Valve Rack  แท่นวางลิ้น
Valve Refacer  เครื่องเจียหน้าลิ้น
Valve Rotator  ตัวหมุนลิ้น
Valve Seat  บ่าลิ้น
Valve-Seat Insert  แหวนบ่าลิ้น
Valve-Seat Reccession  การสึกของบ่าลิ้น
Valve Spring Retainer; Spring Retainer  ฐานสปริงลิ้น
Valve-Spring-Retainer Lock; Retainer Lock; Valve Keeper; Valve Key; Valve Lock  ตัวประกอบตีนลิ้น
Valve Stem  ก้านลิ้น
Valve Stem Guide; Valvve Guide  ปลอกก้านลิ้น
Valve Stem Seal  กันรั่วก้านลิ้น
Valve Tappet; Lifter; Tappet; Valve Lifter  ลูกกระทุ้งลิ้น
Valve Timing  การตั้งจังหวะการเปิดปิดลิ้น
Valve Train  ขบวนเปิดปิดลิ้น
Vapour/Fuel Separator; Vapour/Liquid Separator  ตัวแยกไอและเชื้อเพลิง
Vapour Lock  ไออุด
Vapour-Recovery System; Evaporative Control System; Fuel-Vapour Recovery System; Vapour-Saver System; Vehicle Vapour Recovery  ระบบควบคุมการระเหย
Vapour Return Line  ท่อไอเชื้อเพลิงกลับ
Vapour-Saver System; Evaporative Control System; Fuel-Vaporu Recovery System; Vapour-Recovery System; Vehicle Vapour Recovery  ระบบควบคุมการระเหย
Variable-Choke Carburetor; Variable-Venturi Carburetor  คาร์บูเรเตอร์แบบคอคอดแปรผันได้
Variable-Ratio Power Steering  ระบบพวงมาลัยเสริมกำลังแบบอัตราทดแปรผันได้
Variable-Speed Fan  พัดลมอัตราเร็วแปรผันได้
Variable-Venturi Carburetor; Variable-Choke Carburetor  คาร์บูเรเตอร์แบบคอคอด
Vehicle Identification Number (VIN)  เลขตัวถัง (วีไอเอ็น)
Vehicle Speed Sensor (VSS)  ตัวรับรู้อัตราเร็วพาหนะ (วีเอสเอส)
Vehicle Vapour Recovery; Evaporative Control System; Fuel-Vaporu Recovery System; Vapour-Recovery System; Vapour-Saver System  ระบบควบคุมการระเหย
V-Engine; V-Type Engine  เครื่องยนต์แบบรูปตัววี
Vent; Air Vent  รูลม, รูหายใจ
Venturi  คอคอด, เวนจูริ
Venturi Vacuum  สุญญากาศเวนจูริ
VI (Viscosity Index)  วีไอ (ดรรชนีความหนืด)
VIN (Vehicle Identification Number)  วีไอเอ็น (เลขตัวถัง)
Viscometer; Viscosimeter  มาตรความหนืด
Viscosity  ความหนืด
Viscosity Index (VI)  ดรรชนีความหนืด (วีไอ)
Viscosity Rating  ค่าประเมินความหนืด
Voltage Regulator  ตัวคุมค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้า
Volume-Control Screw; Idle-Mixture Screw; Idling-Mixture Screw  สกรูปรับไอดีเดินเบา
Volumetric Efficiency  ประสิทธิภาพเชิงปริมาตร
VSS (Vehicle Speed Sensor)  วีเอสเอส (ตัวรับรู้อัตราเร็วพาหนะ)
V-Type Engine; V-Engine  เครื่องยนต์แบบรูปตัววี

W
Wander  แฉลบ
Wankel Engine; Wankel Rotary Engine  เครื่องยนต์วังเกล
Warning Blinker  ไฟกะพริบฉุกเฉิน
Warning Light  ไฟเตือน
Wastegate  ที่ผ่อนไอเสีย
Water-Cooled Engine  เครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยน้ำ
Water Jacket; Cylinder Jacket  ช่องน้ำเสื้อสูบ
Water-Temperature Gauge  เกจอุณหภูมิน้ำ
Wear Limit  ค่าจำกัดการสึกหรอ
Wedge Combustion Chamber  ห้องเปาไหม้ทรงลิ่ม
Weight Distribution  การกระจายน้ำหนัก
Weight Transfer Effect  ผลการถ่ายโอนน้ำหนัก
Welch Plug; Core Hole Plug; Core Plug; Expansion Plug; Freeze Plug  ปลั๊กตาน้ำ
Wet-Disc Clutch  คลัตช์แบบแผ่นเปียก
Wet Liner  ปลอกสูบแบบเปียก
Wet Sump; Wet-Sump Lubrication  การหล่อลื่นแบบอ่างน้ำมัน
Wheel Alignment ๑.การตั้งศูนย์ล้อ ๒.ศูนย์ล้อ
Wheel Balancer  เครื่องถ่วงล้อ
Wheelbase  ช่วงล้อ
Wheel Cylinder; Brake Cylinder; Brake Wheel Cylinder; Slave Cylinder  ชุดกระบอกเบรก
Wheel-Slip; Wheel-Spin  ล้อหมุนฟรี
Wheel Wobble  ล้อส่าย
Wide-Open Throttle (WOT)  ลิ้นปีกผีเสื้อเปิดสุด (ดับเบิลยูโอที)
Window Regulator  กลไกเลื่อนกระจกขึ้นลง
Window Stabilizer  ตัวกันกระจกโคลง
Window Stop  ตัวหยุดกระจก
Windscreen; Windshield  กระจกบังลมหน้า
Wing Nut  แป้นเกลียวปีก
Wiper Arm  แขนปัดน้ำฝน
Wiper Blade  ใบปัดน้ำฝน
Wire Feeler Gauge  เกจลวดสอด
Wiring Diagram  แผนภาพระบบไฟ
Wiring Harness; Wiring Loom  มัดสายไฟ
Wishbone; Control Arm; Suspension Arm; Wishbone Arm  ปีกนก
Withdrawal Bearing; Clutch Thrust Bearing; Release Bearing; Throwout Bearing  ตลับลูกปืนคลัตช์
Wobble; Runout  การส่าย
Worm-Drive Clip  ตัวรัดแบบเกลียวตัวหนอน
WOT (Wide-Open Throttle)  ดับเบิลยูโอที (ลิ้นปีกผีเสื้อเปิดสุด)
Wrist Pin; Gudgeon Pin; Piston Pin  สลักลูกสูบ

Y
Yoke  ก้ามปู

Z
Zerk Fitting  หัวอัดแบบเซิร์ก
Zone Tempered Glass  กระจก (นิรภัย) แบบโซนเทมเปอร์
Zone-Toughened Glass  กระจก (นิรภัย) แบบเหนียวเฉพาะส่วน